Drukuj

Czy w przypadku gdy spółka organizująca akcje promocyjne na rzecz innych podmiotów przechowuje na swoim koncie kwoty pieniężne przeznaczone na wypłaty nagród w tych akcjach, powstaje obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez Spółka stanie faktycznym, prowadzi ona działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania programów lojalnościowych, konkursów loterii oraz innych akcji promocyjnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W sytuacji gdy w ramach takiej akcji przewidziane jest wydawanie nagród pieniężnych otrzymuje ona te kwoty od zlecającego. Kwoty te są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym i spółka nie ma prawa do ich dysponowania. Ewentualne pozostałe po wypłatach środki wraz z narosłymi odsetkami są przekazywane z powrotem na rachunek zlecającego.

Spółka stoi na stanowisku, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie dochodzi do zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego i w związku z tym nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Spółki.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 41 z 2005r. poz. 399 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit "j" stanowi, iż podatkowi podlegają umowy depozytu nieprawidłowego. Ponieważ ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera definicji poszczególnych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu to należy stosować definicje zawarte w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego czynność stanowi depozyt nieprawidłowy gdy podmiot przechowujący może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka stwierdza, iż właścicielem przekazanych pieniędzy pozostaje zlecający i Spółka nie może rozporządzać tymi pieniędzmi. W związku z tym czynność opisana we wniosku nie stanowi depozytu nieprawidłowego ani innej czynności wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a więc nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Podobne interpretacje: