Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycie samochodów przez podmiot zajmujący się zawodowo skupem i sprzedażą samochodów na podstawie umowy sprzedaży ?

W oparciu o okoliczności przedstawione we wniosku w przedmiotowej sprawie organ podatkowy ustalił stan faktyczny z którego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się między innymi: 1/ sprzedażą samochodów nowych, 2/ sprzedażą samochodów używanych zostawianych w rozliczeniu przy zakupie nowych samochodów, 3/ sprzedażą samochodów używanych wstawionych do punktu komisu. Nabycie samochodów o których mowa w pkt 2 i 3 następuje na podstawie umowy kupna sprzedaży, w sytuacji gdy dostawcą pojazdu (zbywcą) są osoby fizyczne. Transakcje zbycia pojazdów dokumentowane są przez Spółkę fakturą VAT marża. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy od nabycia rzeczy na podstawie umowy sprzedaży powstaje obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty wpłaty podatku.

Zdaniem podatnika w sytuacji nabycia przez spółkę rzeczy ruchomych na podstawie umów sprzedaży jest ona zobowiązana do złożenia deklaracji PCC-3, obliczenia i odprowadzenia należnego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik US stwierdza, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 450) zwanej dalej „upcc”, podatkowi temu podlega między innymi umowa sprzedaży. Obowiązek podatkowy przy tej czynności powstaje z chwilą jej dokonania (– art. 3 ust. 1 pkt 1 upcc) i ciąży na kupującym – art. 4 pkt 1 tejże ustawy. Na podstawie art. 5 upcc obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy – art. 6 ust. 1 plt 1 lit. c i ust. 2 upcc, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Stawka podatku, przy sprzedaży rzeczy ruchomych, wynosi 2% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a upcc). Podatnicy obowiązani są bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego art. 10 ust. 1 upcc.

Podobne interpretacje: