Drukuj

Spółka prowadzi działaność gospodarczą, która obejmuje m.in. dokonywanie modernizacji systemów ciepłowniczych, nabywanie udziałów w podmiotach z sektora ciepłowniczego oraz doradzanie i zarządzanie tymi podmiotami. Czy dokonywanie zakupów udziałów w podmiotach z sektora ciepłowniczego ma charakter działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, o której mowa w poz. 3 załącznika 2 do ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, która w konsekwencji powoduje zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych na mocy art.2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt1 lit. ”a” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych. Stosownie do treści art. 2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Powyższe przepisy wskazują, iż przesłanką do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności sprzedaży udziałów jest ustalenie, czy dana czynność jest opodatkowana lub zwolniona z podatku od towarów i usług. Konieczne jest więc ustalenie, czy dana czynność stanowi na gruncie podatku od towarów i usług usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną przedmiotowo od podatku VAT (zgodnie z art. 43 ust.1 pkt1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004r., poz. 535), czy też nie. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji. W przypadku wystąpienia trudności z klasyfikacją usługi, zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grup PKWiU, jednak prezentuje pogląd, iż nabywanie udziałów w celu wykonywania uprawnień właścicielskich (nawet jeżeli w dalszej kolejności będą przeznaczone do odsprzedaży) nie jest usługą pośrednictwa finansowego.

Reasumując, opodatkowanie lub zwolnienie z opodatkowania danej czynności nabycia udziałów podatkiem od czynności cywilnoprawnych cywilnoprawnej uzależnione jest od klasyfikacji tej czynności dokonanej przy udziale organów statystyki publicznej. Czynności nabycia udziałów zaklasyfikowane jako usługi pośrednictwa finansowego, zwolnione będą z podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art.2 pkt4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast czynności nabycia udziałów nie mieszczące się w zakresie pośrednictwa finansowego będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podobne interpretacje: