Drukuj

Czy nabycie udziałów za wynagrodzenie w trybie art. 199 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych przez Spółkę w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Ursynów działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) umowy sprzedaży udziałów, jako prawa majątkowe podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza nabyć od dotychczasowych udziałowców udziały za wynagrodzeniem w trybie art. 199 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w celu ich umorzenia . Zgodnie z przepisami powołanej ustawy Kodeks spółek handlowych wynagrodzenie nie będzie niższe od wartości księgowej udziału.

W swojej ocenie Spółka stoi na stanowisku, że umowa nabycia własnych udziałów w celu umorzenia za wynagrodzeniem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Spółki w przypadku nabycia udziałów w trybie art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie dochodzi do sprzedaży lecz nabycia dokonuje się za wynagrodzeniem, które nie jest tożsame z ceną. Wobec powyższego nabycie takie jest odrębną czynnością nieprzewidzianą w katalogu przedmiotowym opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisami art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa składając zapytanie podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.Z treści zapytania złożonego przez Spółkę do tut. Urzędu wynika, że czynność nie została jeszcze dokonana, nie mniej jednak Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów informuje:

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2001r. przepisy art. 199 § 1i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) przewidują możliwość umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne), przy czym uchwała o umorzeniu powinna określać m.in. wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi, którego udziały będą nabyte. Kodeks spółek handlowych nie określa na podstawie jakiej czynności może nastąpić powyższe nabycie. Nabycie od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia określonego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych jest ściśle związane ze stosunkiem uczestnictwa w spółce i musi wynikać z umowy spółki.

Nabycie udziałów przez spółkę za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia, jako szczególny rodzaj umowy nie wymienione jest w art. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów potwierdza zajęte przez Spółkę stanowisko.

Podobne interpretacje: