Drukuj

Czy odsetki od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałów w spółce z o.o. oraz zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałów w spółce z o.o. oraz zapłaconego podatku od czynności cywilno-prawnych od tej umowy, Naczelnik Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśnia:

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w 2003 roku nie uważało się za koszty uzyskania przychodów m. in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; wydatki takie były jednak kosztami uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze zbycia tych udziałów lub akcji.

Należało jednakże rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), do których zaliczało się: należną zapłaconą cenę za udziały lub akcje oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.), od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczyło to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów, czy też akcji. Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów nie stanowiły wydatków na nabycie (objęcie) udziałów, były jednakże zapłatą za pożyczkę i zostały poniesione w celu uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów w 2003 roku były koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przepis ten oznaczał, że jeżeli pomiędzy poniesionymi wydatkami, a racjonalnie oczekiwanymi przychodami istniał związek przyczynowo – skutkowy, a jednocześnie wydatki takie nie były wymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy, należało wówczas uznać, że wydatki takie były kosztami uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2003 roku nie uważało się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

W związku z tym odsetki od pożyczki, zaciągniętej na zakup udziałów, były kosztami uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji. Również podatek od czynności cywilno – prawnych od wymienionej umowy pożyczki, jako związany z przychodami podatnika, stanowił koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

W związku z powyższym należy uznać za słuszne stanowisko Spółki wyrażone w piśmie z dnia 26.01.2004 r.

Podobne interpretacje: