Drukuj

Czy zaliczki wpłacane przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną są dla Wspólnoty Mieszkaniowej czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy opłaty pobierane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego występujących w imieniu gminy na podstawie umowy o zarządzanie, od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy jest czynnością zwolnioną od opodatkowania podatkiem VAT?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 26.02.2004 r. uzupełniony pismami z dnia 01 i 02.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje:

  1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie wspólnot mieszkaniowych – właściciele lokali mieszkalnych, a więc również gmina - ponoszą wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością. Są to koszty zarządu częściami wspólnymi nieruchomości oraz koszty związane z utrzymaniem poszczególnych lokali (opłaty za zużycie ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków, itp.). Z tego tytułu członkowie wspólnot mieszkaniowych obowiązani są do uiszczania zaliczek. Zaliczki te stanowią więc partycypację członków wspólnoty mieszkaniowej w jej kosztach. W świetle powyższego wspólnota mieszkaniowa nie dokonuje więc z tego tytułu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  2. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zarządza udziałami gminy we wspólnotach mieszkaniowych, których gmina jest członkiem. Do obowiązków spółki należy między innymi zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych będących własnością gminy oraz pobieranie czynszu za te lokale oraz opłat za dostawę zimnej wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, dostawę energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych, użytkowanie anten zbiorczych, podatku od nieruchomości oraz innych opłat wynikających z przepisów prawa bądź podjętych uchwał rady miejskiej.

Kwoty należne z czynszów i tych opłat – zgodnie z zawartymi umowami – są jej przychodem z tytułu zarządu. Wspólnota mieszkaniowa obciąża spółkę kosztami zarządu częściami wspólnymi nieruchomości oraz kosztami związanymi z utrzymaniem poszczególnych lokali (opłaty za zużycie ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków, itp.) będącymi własnością gminy.

W świetle powyższego opisane wyżej opłaty pobierane przez Spółkę od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy i wchodzących w skład nieruchomości, których właściciele utworzyli wspólnotę mieszkaniową należy uznać za obroty spółki z tytułu sprzedaży usług w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi świadczonych na zlecenie. Świadczenie tych usług jest – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 11 załącznika nr 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – zwolnione od podatku, toteż od wszelkich kwot pobieranych przez spółkę z tego tytułu nie może być naliczany podatek od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego uznać należy za prawidłowe.

Podobne interpretacje: