Drukuj

Czy dział spadku dokonany bez spłat i dopłat spowoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie wnioskodawczyni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2009r. (data wpływu do tut. Biura - 12 sierpnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych działu spadku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Pani A była właścicielką nieruchomości składającej się z działki nr 59 o pow. 0,0385ha. Pani A zmarła 21 stycznia 2005r. a spadek po niej nabyły z mocy ustawy wprost dzieci Pan B oraz Pani C - po 1/2 części każdy z nich, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 19 maja 2008r. W tym stanie rzeczy współwłaścicielami opisanej wyżej nieruchomości byli Pani C w 1/2 i Pan B w 1/2 części. Dział spadku po zmarłej Pani A nie był dokonany. Pan B zmarł 07 stycznia 2009r. a spadek po nim nabyli na podstawie ustawy wprost: żona – wnioskodawczyni oraz syn Pan Z po 1/2 części każdy, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego. W tym stanie rzeczy współwłaścicielami opisanej wyżej nieruchomości są obecnie: Pani C w 1/2 części, wnioskodawczyni w 1/4 części i syn Pan Z w 1/4 części. Pani C, wnioskodawczyni i Pan Z zamierzają dokonać dział spadku po zmarłej Pani A oraz po zmarłym Panu B, w ten sposób, że opisaną wyżej nieruchomość mają otrzymać po 1/2 części wnioskodawczyni i Pan Z, bez spłat i dopłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy sporządzaniu umowy działu spadku po zmarłej Pani A, w ten sposób, że opisaną wyżej nieruchomość otrzymają po 1/2 części wnioskodawczyni i Pan Z, bez spłat i dopłat, powstanie obowiązek podatkowy po stronie wnioskodawczyni i po stronie Pana Z, wynikający z ustawy o podatku od spadków i darowizn ...

Zdaniem wnioskodawczyni, w wyniku zawarcia umowy działu spadku po zmarłej Pani A oraz po zmarłym Panu B, w ten sposób, że opisaną wyżej nieruchomość otrzymają po 1/2 części wnioskodawczyni i Pan Z, bez spłat i dopłat, obowiązek podatkowy nie powstanie po ich stronie, gdyż umowa działu spadku nie jest objęta katalogiem czynności, wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „spadek” czy „dział spadku” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

W myśl art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 K.c.). Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 ustawy K.c.).

Jak z powyższego wynika, dział spadku jest instytucją odrębną od dziedziczenia (nabycia spadku), który mogą ale nie muszą dokonać spadkobiercy po nabyciu spadku. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw znajdujących lub wykonywanych się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułów wymienionych enumeratywnie w tym przepisie. Należy tu stwierdzić, iż katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego jedynie wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią przypadki podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z innych tytułów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem dokonanie działu spadku po zmarłej Pani A oraz po zmarłym Panu B, w ten sposób, że opisaną we wniosku nieruchomość otrzyma m.in. w 1/2 części wnioskodawczyni, bez spłat i dopłat, nie spowoduje u niej obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Mając powyższe na uwadze stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo nadmienia się, iż niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla wnioskodawczyni.

Natomiast w sprawie dotyczącej syna wnioskodawczyni zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: