Drukuj

prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego m.in. na spłatę kredytu mieszkaniowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2010 r. (data wpływu 08.02.2010 r.) nie uzupełnionego na wezwanie z dnia 09.04.2010 r. (data nadania 09.04.2010 r., data doręczenia 12.04.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego m.in. na spłatę kredytu mieszkaniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.02.2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego m.in. na spłatę kredytu mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dnia 17.06.2005 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt budowlano-hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego, na rynku pierwotnym, od dewelopera. Kredyt został przydzielony zgodnie z zawartą umową kredytu budowlano-hipotecznego z Bankiem i przeznaczony na zakup przedmiotowego mieszkania. Inwestycję rozpoczęto w 2004 r., a zakończono w 2005 r. W tym samym roku Wnioskodawca podpisał umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, który dotyczył mieszkania o pow. 56 m#178;. Bank udzielił kredytu na okres od 27.06.2005 r. do 30.06.2032 r. w wysokości 60.000 CHF. W myśl obowiązujących przepisów Wnioskodawca dokonał odliczenia od podatku dochodowego wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe (art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.), na podstawie zaświadczenia z B. o wydatkach na spłatę odsetek od kredytu (do m-ca 10.2006 r.). Wnioskodawca wskazał, iż dokonał odliczeń w PIT-37 za 2005 i 2006 r.

Następnie w dniu 17.10.2006 r. Wnioskodawca zawarł umowę o kredyt hipoteczny z Bankiem W treści umowy § 2 brzmi:

 1. kwota kredytu 180.000 PLN
 2. cel kredytu:
 • inne potrzeby konsumpcyjne ok. 8.500 PLN
 • spłata kredytu konsumpcyjnego ok. 22.000 PLN
 • spłata innego kredytu mieszkaniowego 149.700 PLN

Wnioskodawca zaznaczył, iż przedmiotem kredytowania jest nieruchomość, na zakup której był zaciągnięty kredyt w 2005 r. w B.

Zgodnie z § 3 ww. umowy, wypłata kredytu uruchomiona została przez:

 • spłatę i zamknięcie kredytu budowlano-hipotecznego w B. w wysokości 149.700 PLN
 • spłatę kredytu konsumpcyjnego w P. w wysokości ok. 22.000 PLN,
 • wypłatę na rachunek kredytobiorcy ok. 8.500 PLN.

W dniu 5.12.2007 r. został podpisany aneks do ww. umowy, o powiększenie kredytu o 25.000 PLN, § 2 otrzymał brzmienie:

 • inne potrzeby konsumpcyjne ok. 8.500
 • spłata kredytu konsumpcyjnego ok. 22.000 PLN
 • spłata kredytu mieszkaniowego 149.700 PLN
 • wykończenie mieszkania 25.000 PLN

Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż od 2007 r. nie dokonywał odliczeń od dochodu związanych ze spłatą odsetek od kredytu (ulgi odsetkowe).

Pismem z dnia 09.04.2010 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnieniu braków formalnych wniosku oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do pytania nr 2 i nr 3. Wnioskodawca nie dokonał uzupełnienia na powyższe wezwanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy w opisanej sytuacji, po zmianie przepisów – nowelizacji ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.), która weszła w życie 01.01.2009 r., Wnioskodawca ma prawo do dalszego odliczania od dochodów wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku , na spłatę kredytu wcześniej zaciągniętego w Banku (149.000 PLN)...
 2. Czy Wnioskodawca ma również prawo do ulgi odsetkowej z tytułu dodatkowego kredytu (aneks do umowy podpisany w 2007 r.) na wykończenie mieszkania...
 3. Czy Wnioskodawca może odliczyć ulgę za 2007, 2008 r. przez korekty, aż do 31.12.2027 r.... Czy Korekta PIT-37 winna dotyczyć 2007, 2008 r., czy tylko 2008 r., a może Wnioskodawca powinien ująć ją w 2009 r....

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 3 będzie odrębnie rozpatrzona.

Zdaniem Wnioskodawcy, od 2008 r. prawo do ulgi odsetkowej przysługuje również podatnikom, którzy w związku z zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego nabyli prawo do ulgi odsetkowej, a następnie spłacili ten kredyt zaciągając na ten cel nowy kredyt. Według Wnioskodawcy ma prawo do ulgi w związku z nowelizacją ustawy, aż do 2027 r., tj. do upływu terminu spłaty, określonego w pierwotnej umowie o kredyt mieszkaniowy. Spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego stanowi dla Wnioskodawcy nową podstawę do korzystania z ulgi. Jednakże W opinii Wnioskodawcy musi On zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia, biorąc pod uwagę procentowy udział kwoty zakupu mieszkania (149.700 PLN) w ogólnej kwocie udzielonego kredytu (205.000 PLN).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), w myśl którego podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2
 • do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Rodzaje inwestycji, których sfinansowanie uprawnia do odliczenia odsetek od kredytu (pożyczki) od podstawy obliczenia podatku zawiera art. 26b ust. 1 ww. ustawy, zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 2–4 i 8 tego artykułu, natomiast terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) zawarto w ust. 5-7.

Również na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, po ust. 1 dodał ust. 1a-1c regulujące niżej wymienione zasady i terminy dokonywania odliczenia w przypadku odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu w innym banku, tj.:

 • w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 1, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych, niż wymienione w tym przepisie, zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w ust. 1 (ust. 1a),
 • odsetki od kredytu (pożyczki), o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją zakończoną przed dniem 1 stycznia 2008 r., zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., podlegają odliczeniu na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1 lub 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009. Do odliczenia wydatków, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 26b ust. 5-7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (ust. 1b),
 • przepisy ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1a i 1b stosuje się do kredytu (pożyczki) zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej” (ust. 1c).

Zatem pomimo uchylenia art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zagwarantował korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Prawo to przysługuje w sytuacji, kiedy podatnikowi został udzielony kredyt (pożyczka) do końca 2006 r. i spełnia on warunki określone ww. art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Ponadto należy zaznaczyć, że jeżeli przyznany kredyt wykorzystany jest na inwestycję mieszkaniową oraz zakup gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych, ze względu na fakt, iż w zakresie omawianej ulgi nie mieszczą się powyższe wydatki (art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy).

W wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, osoby, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej, mogą odliczać wydatki na spłatę odsetek także od zaciągniętych później kredytów refinansowych i konsolidacyjnych. Jednakże, prawo do skorzystania z odliczenia zależy m.in. od tego, czy kredytu (pożyczki) udzielił podmiot do tego uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oznacza to, iż podatnik, który chce skorzystać z ulgi odsetkowej, musi swoją inwestycję sfinansować pieniędzmi pożyczonymi od instytucji uprawnionych do ich udzielania. O utracie prawa do odliczenia nie przesądza również zmiana banku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w dniu 17.06.2005 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt budowlano-hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego, na rynku pierwotnym, od dewelopera. Następnie w dniu 17.10.2006 r. Wnioskodawca zawarł umowę o kredyt hipoteczny z Bankiem, którym w części dokonał spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

Mając na uwadze zacytowane przepisy, zawarcie po dacie 31 grudnia 2006 r. nowej umowy kredytowej refinansującej m.in. spłatę wziętego pierwotnie kredytu mieszkaniowego wywiera skutek prawny w postaci uznania, iż Wnioskodawcy na zasadzie praw nabytych przysługiwać będzie prawo do odliczenia w części wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu, na zasadach określonych w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Dodać jednak należy, że odliczenie to może dotyczyć tylko tej części, która dotyczy spłaty uprzednio zaciągniętego kredytu budowlano-hipotecznego.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10. Oznacza to, iż kwota limitu dla ulgi odsetkowej ustalona została przez ustawodawcę w zależności od roku zakończenia inwestycji, a co za tym idzie podatnik nie może odliczyć odsetek od części kredytu przewyższającego określony na dany rok limit.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: