Drukuj

W związku z rozpoczęciem nowej działalności polegającej na przetwarzaniu zużytych opon, odpadów z tworzyw sztucznych i gumy w oparciu o technologię polegającą na procesie priolizy z zastosowaniem odpowiedniego katalizatora, w wyniku której powstają nowe produkty nie występujące na rynku. Jednym z produktów jest olej szerokiej frakcji - zakwalifikowany do PKWiU 24.66.32-90.00- olej ten ma być przetwarzany w rafinerii jako dodatek do paliw. Czy olej ten dodawany w produkcji do olejów napędowych i benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych upowaznia do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego (§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966). Czy olej ten sprzedawany bezpośrednio rolnikom do przetwarzania płódów produkcji rolnej (np: ogrzewania szklarni i suszarnii...itp) bez podatku akcyzowego wymaga dodatkowej ewidencji i dokumentacji przekazywanej do urzędu celnego, aby zachować prawo do tego zwolnienia?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z póź. zm.), opodatkowaniu akcyzą podlega produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Produkowane przez Pana komponenty uzyskane w procesie pirolizy odpadów z tworzyw sztucznych i gumy z zastosowaniem odpowiedniego katalizatora, grupowane do PKWiU 24.66.32-90.00, są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi wymienionymi w pozycji 10 załącznika nr 2 do ustawy. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Dlatego też w myśl obowiązujących przepisów, chcąc produkować w/w wyrób jest Pan zobligowany do utworzenia składu podatkowego. Warunki dotyczące prowadzenia składów podatkowych oraz miejsc, w których wyroby akcyzowe zharmonizowane mogą być składowane, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz.U Nr 35, poz. 311).

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 65 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825), określił w pkt 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia, stawkę podatku akcyzowego dla przedmiotowych komponentów w wysokości 0%.

Stosownie do postanowień § 17 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz.U. Nr 97, poz. 966), zwolnienia z akcyzy jest sprzedaż olejów napędowych wytworzonych z udziałem 10% komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw w części odpowiadającej kwocie 300 zł od każdego 1.000 litrów. Natomiast w § 17 ust. 3 rozporządzenia zwolniona została sprzedaż benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych wytworzonych z udziałem 5% komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw w części odpowiadającej kwocie 180 zł od każdego 1.000 litrów.Z tej instytucji zwolnienia mogą skorzystać producenci oleju napędowego oraz benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych, pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

W przypadku sprzedaży w kraju komponentów uzyskiwanych w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i gumy (PKWiU 24.66.32-90.00), należy stosować stawkę akcyzy w wysokości 0% niezależnie od tego jaki podmiot jest odbiorcą (nabywcą) komponentu. Natomiast sposób prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez prowadzącego skład podatkowy, określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.U.Nr 81, poz. 744).

Powyższa interpretacja przepisów podatkowych dotyczy przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego oraz stanu prawnego na dzień 27.07.2004r.

Podobne interpretacje: