Drukuj

Czy usługi polegające na zakupie wierzytelności na własny rachunek w celu egzekwowania podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%? Czy podatnik od nabycia wierzytelności powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy dyskonta wynikające z umów przelewu wierzytelności zawartych przez dniem 1 maja 2004 r. zapłacone przez dłużnika na rzecz cesjonariusza po dniu 1 maja 2004 r. podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt

Ad.1 W zakresie pytania podatnika czy usługi polegające na zakupie wierzytelności na własny rachunek w celu egzekwowania podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%,

wyjaśnia się, iż:

Przelew wierzytelności zwany cesją (określony w art. 509-519 kodeksu cywilnego), jest konstrukcją prawną służącą przeniesieniu prawa majątkowego, jakim jest wierzytelność, przez wierzyciela na osobę trzecią, bez konieczności uzyskania zgody dłużnika. W szczególności przelew wierzytelności może przybrać postać umowy sprzedaży, zmiany lub darowizny. Przeniesienie praw do wierzytelności, jako niematerialnych praw majątkowych, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Jednakże na podstawie załącznika Nr 4 poz. 3 do cyt. ustawy zwolnionymi od podatku VAT są usługi pośrednictwa finansowego(sekcja J ex 65-67) z wyjątkiem:

  • działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
  • usług podlegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
  • usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
  • usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (KWiU ex 67.20.10.-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
  • usług ściągania długów oraz faktoringu,
  • usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
  • usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
  • transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
  • transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Działalność gospodarcza polegająca na skupowaniu przez firmę długów, w związku z czym przyjmuje ona na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników, stanowi windykację i jest wyłączona ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie załącznika Nr 4 poz. 3 pkt 5 ustawy o VAT.

Ad.2 W kwestii pytania czy podatnik od nabycia wierzytelności powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych informuje się, iż:

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 969 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku. Oznacza to, że dla wyłączenia obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu konkretnej czynności, niezbędne jest aby czynność taka podlegała opodatkowaniu VAT lub była z niego zwolniona.

Ad.3 Kolejne pytanie podatnika brzmi: czy dyskonta wynikające z umów przelewu wierzytelności zawartych przez dniem 1 maja 2004 r. zapłacone przez dłużnika na rzecz cesjonariusza po dniu 1 maja 2004 r. podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z dniem 1 maja 2004 r. utraciła moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.). Zwolnienie od podatku VAT czynności pośrednictwa finansowego w wyjątkami podanymi powyżej dotyczy usług dla których obowiązek podatkowy powstał pod rządem nowej ustawy. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem art. 19 ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania w tej części.

Podobne interpretacje: