Drukuj

1. Czy nabywając od ojca przedsiębiorstwo na podstawie umowy darowizny i przejmując w ramach nabytej darowizny przedsiębiorstwa zobowiązania wobec kontrahentów i banku (kredyt bankowy) Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? 2. Jaką stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych należy przyjąć do opodatkowania przyjętych zobowiązań darczyńcy (2% czy 1%)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2009 r. (data wpływu 9 grudnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 23 lutego 2010 r. (data wpływu 1 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy darowizny przedsiębiorstwa obciążonej zobowiązaniami darczyńcy – jest

 • prawidłowe w odniesieniu do pytania nr 1,
 • nieprawidłowe w odniesieniu do pytania nr 2.


UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy darowizny przedsiębiorstwa obciążonej zobowiązaniami darczyńcy.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 17 lutego 2010 r., nr ILPB2/436-278/09-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Powyższe zostało uzupełnione w dniu 23 lutego 2010 r. (data wpływu 1 marca 2010 r.).

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza przejąć od ojca darowizną całe przedsiębiorstwo. Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego i nastąpi przed likwidacją przedsiębiorstwa. Pod pojęciem przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni rozumie definicję zawartą w art. 55 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że przejmując darowizną całe przedsiębiorstwo to jest majątek trwały i obrotowy Zainteresowana przejmuje również zobowiązania firmy wobec kontrahentów oraz z tytułu kredytu bankowego. Przekazane od darczyńcy środki trwałe i obrotowe znacznie przekroczą przejęte zobowiązania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

 1. Czy nabywając od ojca przedsiębiorstwo na podstawie umowy darowizny i przejmując w ramach nabytej darowizny przedsiębiorstwa zobowiązania wobec kontrahentów i banku (kredyt bankowy) Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych...
 2. Jaką stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych należy przyjąć do opodatkowania przyjętych zobowiązań darczyńcy (2% czy 1%)...


Zdaniem Wnioskodawczyni, przejmując darowizną, od ojca, przedsiębiorstwo to jest majątek trwały i obrotowy wraz ze zobowiązaniami wobec kontrahentów i banku zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych jest zobowiązana do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku w części dotyczącej przejęcia zobowiązań darczyńcy.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2b ww. ustawy stawka podatku powinna wynosić 1% wartości przejętych zobowiązań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • prawidłowe w odniesieniu do pytania nr 1,
 • nieprawidłowe w odniesieniu do pytania nr 2.


Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji przedsiębiorstwa. W tym zakresie należy zatem posłużyć się właściwymi przepisami prawa zawartymi w odrębnych ustawach. Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Na mocy tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. w dniu zawarcia umowy darowizny i ciąży na obdarowanym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie darowizny stanowi wartość długów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przy umowie darowizny stawki podatku wynoszą:

 1. przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%.


W przypadku opisanym w art. 7 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych podatek pobiera się według stawki najwyższej.

Zatem w przypadku, gdy umowa darowizny, wiąże się, jak w przypadku Wnioskodawczyni, z przejęciem przez nią zobowiązań osoby darującej, to taka umowa darowizny będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym podstawę opodatkowania w takim przypadku stanowić będzie wartość przejętych zobowiązań.

Natomiast odpowiadając na pytanie Zainteresowanej dotyczące zastosowania właściwej stawki podatkowej to zauważyć należy, że z uwagi na fakt, iż przedmiotem planowanej darowizny jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – czyli zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych w sprawie będą mieć zastosowanie różne stawki podatkowe, tj. zarówno 1% jak i 2%. Jednakże w przypadku, o którym w art. 7 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, gdy Wnioskodawczyni nie wyodrębni wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki to od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych podatek zostanie pobrany według stawki najwyższej, tj. 2%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: