Drukuj

Jak na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ma być kwalifikowany dochód osiągnięty w przedstawionej sytuacji: a) czy osiągnięty przez Gminę dochód jest dochodem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy stanowi podstawę opodatkowania, od której Gmina winna zapłacić podatek w wysokości 19%, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też: b) osiągnięty przez Gminę dochód jest wprawdzie dochodem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jednakże biorąc pod uwagę, iż w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jako źródło dochodów własnych gminy wskazano dochody z majątku gminy, korzysta on ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2009 r. (data wpływu 04.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia nieruchomości aportem do spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia nieruchomości aportem do spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Miasto i Gmina (…) (zwana dalej Gminą), zgodnie z art. 164 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski jest jednostką samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Gmina posiada osobowość prawną, a zatem na podstawie art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlega jej regulacjom.

Gmina jest właścicielem gruntów, które są wykazane w ewidencji prowadzonej przez Gminę (rejestr w załączeniu), na terenie których w chwili obecnej prowadzona jest działalność rolnicza przez spółkę Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką), w której to Spółce Gmina posiada 100% udziałów.

W Księgach Wieczystych prowadzonych dla wskazanych nieruchomości w Dziale II - Własność, w podrubryce 2.2.3, jako właściciel nieruchomości, wpisana jest Gmina (wyciągi z Ksiąg Wieczystych w załączeniu). Według informacji ujawnionej w Księdze Wieczystej, wpisu dokonano na podstawie Decyzji Wojewody.

Gmina nie wykazuje wspomnianych gruntów w ewidencji środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a wartość gruntów, którą można ustalić na podstawie dokumentów historycznych i wielokrotnie mniejsza od ich obecnej wartości rynkowej.

Gmina ma zamiar wycenić omawiane grunty, a następnie dokonać wniesienia gruntów o łącznej powierzchni 595 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste wraz ze znajdującymi się na nich budynkami aportem do Spółki. Wniesienie ma zostać dokonane zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. u. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późn. zm.). Wnioskodawca zaznacza, iż nie dojdzie w tym przypadku do wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o których jest mowa w art. 4a pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz do wniesienia poszczególnych składników majątku.

W zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstanie przychód w wartości udziałów (...) w spółce kapitałowej (...) objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Równocześnie na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 1 w przypadku objęcia udziałów (...) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, na dzień objęcia udziałów ustala się koszt uzyskania przychodu w wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe.

Biorąc pod uwagę wspomnianą dysproporcję pomiędzy wartością historyczną nieruchomości a zakładaną wartością rynkową, która zostanie określona na podstawie opinii rzeczoznawcy i będzie podstawą do określenia nominalnej wartości udziałów objętych przez Gminę w Spółce, w opisanej sytuacji powstanie dochód zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jak na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ma być kwalifikowany dochód osiągnięty w przedstawionej sytuacji:

  1. czy osiągnięty przez Gminę dochód jest dochodem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy stanowi podstawę opodatkowania, od której Gmina winna zapłacić podatek w wysokości 19%, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  2. czy też:
  3. osiągnięty przez Gminę dochód jest wprawdzie dochodem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jednakże biorąc pod uwagę, iż w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jako źródło dochodów własnych gminy wskazano dochody z majątku gminy, korzysta on ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...


Zdaniem Wnioskodawcy, sytuacja przedstawiona w opisie stanu faktycznego powinna korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie wspomnianego art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się z podatku dochodowego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca zaznacza w tym momencie, iż nie neguje faktu, że w związku z wniesieniem aportem do spółki prawa handlowego nieruchomości, których wartość ewidencyjna (historyczna) jest wielokrotnie mniejsza niż zakładana wartość uzyskanych udziałów, powstanie dochód podatkowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obliczony zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy. Bezsprzecznie w przedstawionej sytuacji, w wyniku nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 powstanie przychód podatkowy. Równocześnie biorąc pod uwagę sposób określenia w przedstawionej sytuacji kosztu uzyskania przychodu, który zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 1 jest ustalony w wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych (...) powstanie dodatnia różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, dochód, który w opisanej sytuacji powstanie powinien być zakwalifikowany jako dochód z majątku gminy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a zatem powinien być objęty zwolnieniem wskazanym w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użyte w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego sformułowanie dochodów z majątku gminy jest pojęciem szerokim, które można sprecyzować na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. w art. 5 ust. 2 tej ustawy, jako dochody publiczne wymieniono w punkcie 4 dochody z mienia, do których zalicza się w szczególności wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, a w punkcie 8 dochody ze sprzedaży majątku (...).

Wniesienie składnika majątku aportem do spółki prawa handlowego wprawdzie nie stanowi jego sprzedaży, jednakże jest w ten sposób traktowane zarówno na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawy o podatku od towarów i usług. Również z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości, zbycie składników majątku poprzez ich wniesienie aportem do spółki traktuje się analogicznie do ich sprzedaży.

W takiej sytuacji, w ocenie Wnioskodawcy, można stwierdzić, iż dochód stanowiący dodatnią różnicę pomiędzy przychodem w wartości uzyskanych udziałów, a kosztem w postaci wartości początkowej wkładu stanowi dochód z majątku gminy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. w konsekwencji, jest to dochód, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Powyższej interpretacji udzielono na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym w dniu 04 grudnia 2009 r. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Dokument w postaci „Informacji z rejestru gruntów” dołączony do wniosku nie podlegał analizie i weryfikacji celem wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: