Drukuj

Jaki jest moment przeliczenia dochodów uczestniów (otrzymanych w euro) na złote oraz kurs, tóry należałoby przyjąć do obliczenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w walucie euro?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka utworzyła fundusz inwestycyjny XXX 6 EURO YYY , który jest funduszem otwartym.

W związku ze zbyciem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa w walucie euro, zagadnieniami budzącymi wątpliwości Spółki są:

moment przeliczenia dochodów uczestników (otrzymanych w euro) na złote oraz kurs, który należałoby przyjąć do obliczenia podstawy opodatkowania.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z ust. 3 i 4 powołanego przepisu, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłoszonych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mający zastosowanie przy kupnie walut.

Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku gdy bank, z którego usług korzystał podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu walut obcych do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

Z kolei art. 22 ust. 1 stanowi, że kosztami uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.

Z powyższych przepisów wynika, że dla celów ustalenia dochodów uczestników funduszu Spółka powinna przeliczyć na złote otrzymaną lub postawioną do dyspozycji uczestnika funduszu kwotę za odkupione jednostki uczestnictwa – zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 11 ust. 3 i 4 oraz przeliczyć na złote wypłaconą w euro cenę zakupu odkupionych jednostek uczestnictwa – zgodnie z powołanym art. 22 ust. 1.

Różnica między wypłaconą w euro kwotą za odkupione jednostki uczestnictwa (przeliczoną na złote) a wpłaconą w euro ceną zakupu odkupionych jednostek (przeliczoną na złote) stanowi dochód uczestnika funduszu w rozumieniu art. 30a/ ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć przy tym należy, iż w przypadku gdy nie jest możliwa identyfikacja umorzonych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umorzonych albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposób unicestwionych tytułów udziału w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO).

Podobne interpretacje: