Drukuj

1. Czy darowizna w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy podstawę opodatkowania stanowi saldo zadłużenia z tytułu kredytu na dzień zawarcia umowy darowizny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2010 r. (data wpływu 12 lipca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 5 października 2010 r. (data wpływu 6 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego zobowiązań darczyńcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego zobowiązań darczyńcy, podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych darowizny nieruchomości nabytej w 2007 r.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 24 września 2010 r., nr ILPB2/436-153/10-2/MK, ILPB2/436-154/10-2/MK, ILPB2/415-850/10-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Ponadto pouczono Wnioskodawcę, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje, iż wniosek zostanie rozpatrzony w zakresie wynikającym z kolejności przedstawionych w nim pytań, tj. „Czy darowizna w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Czy podstawę opodatkowania stanowi saldo zadłużenia z tytułu kredytu na dzień zawarcia umowy darowizny...”, w pozostałej zaś części dotyczącej podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Powyższe uzupełniono w dniu 5 października 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Aktem notarialnym umowy sprzedaży z 2007 roku Wnioskodawca nabył udział wynoszący 4/10 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku mieszkalnego. Na nabycie wskazanych praw Zainteresowany zaciągnął kredyt hipoteczny zabezpieczony na przedmiotowych prawach do nieruchomości hipoteką. W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje darowiznę przysługujących mu udziałów we wskazanych prawach do nieruchomości. Przyszły obdarowany jest w stosunku do Zainteresowanego osobą obcą, zaliczaną do trzeciej grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Darowizna ma być związana z przejęciem przez obdarowanego długów z tytułu niespłaconego kredytu hipotecznego zabezpieczonego na przedmiotowych prawach do nieruchomości hipoteką. Wartość zadłużenia będzie równa wartości udziałów w prawach do nieruchomości, które mają być przedmiotem darowizny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy darowizna w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Czy podstawę opodatkowania stanowi saldo zadłużenia z tytułu kredytu na dzień zawarcia umowy darowizny...
  2. Czy w związku z tym, że po potrąceniu wartości długu przejmowanego przez obdarowanego od wartości przedmiotu darowizny, czysta wartość przedmiotu umowy darowizny wynosić będzie zero, umowa taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
  3. Czy umowa darowizny w ramach której dochodzi do przejęcia przez obdarowanego długu, jest źródłem przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem rodzi po stronie darczyńcy obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Tutejszy Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie drugie i trzecie, dotyczące podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, darowizna w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie saldo zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu w wysokości na dzień zawarcia umowy darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) podatkowi temu podlegają umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. w dniu zawarcia umowy darowizny i ciąży na obdarowanym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie darowizny stanowi wartość długów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit a) ww. ustawy, przy umowie darowizny stawka podatku wynosi: przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza przekazać w formie darowizny przysługujący mu udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku mieszkalnego. Na nabycie wskazanych praw Zainteresowany zaciągnął kredyt hipoteczny zabezpieczony na przedmiotowych prawach do nieruchomości hipoteką. Darowizna ma być związana z przejęciem przez obdarowanego długów z tytułu niespłaconego kredytu hipotecznego zabezpieczonego na przedmiotowych prawach do nieruchomości hipoteką.

W myśl art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Hipotekę regulują odrębne przepisy, a mianowicie ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zm.). I tak zgodnie z art. 65 ust. 1 ww. ustawy, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

O istnieniu obowiązku podatkowego oraz o jego rodzaju rozstrzyga treść umowy darowizny i sposób jej realizacji. Jeżeli zatem obdarowany przejmie w drodze umowy darowizny ww. majątek Wnioskodawcy wraz z częścią zadłużenia wynikającego z zaciągniętego kredytu hipotecznego obciążającego to mienie, wówczas umowa darowizny - w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zatem w sytuacji, gdy umowa darowizny, wiąże się, jak w przypadku Wnioskodawcy, z przejęciem przez obdarowanego Jego zobowiązań z tytułu zawartej umowy kredytowej, to taka umowa darowizny będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym podstawę opodatkowania w takim przypadku stanowić będzie wartość przejętych zobowiązań ustalona wg. stanu z dnia zawarcia umowy darowizny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: