Drukuj

Czy w 2004 r. małżonkowie prowadząc wspólnie działalność gospodarczą mogą nadal rozliczać się na zasadach ogólnych i składać w ciągu roku na obydwojga małżonków deklaracje PIT-5 i VAT-7?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Państwo w lutym 2003 roku dokonali w Urzędzie Gminy aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika, iż działalność gospodarcza w zakresie handlu prowadzona jest przez małżonków. Jednocześnie ustalono, że osobą wiodącą jest mąż i uznano, że firma będzie się posługiwała jego numerem NIP. W związku z powyższym pytają Państwo, czy w 2004 roku można nadal rozliczać się na zasadach ogólnych i składać w ciągu roku na obydwojga małżonków deklaracje (PIT-5) na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy, a deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) składać z danymi męża.

Zgodnie z art. 9a, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte przez podatników z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 w.w ustawy, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W 2004 roku przewidziano, że podstawową formę opodatkowania dla wszystkich podatników są zasady ogólne. Jednocześnie zwolniono z obowiązku corocznego składania oświadczenia i wyboru formy opodatkowania na rzecz domniemania, iż w przypadku braku informacji od podatnika o zmianach – prowadzi on działalność na dotychczasowych zasadach.

Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r. dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym 2004 zmienią formę opodatkowania.

Zatem, w przypadku kontynuowania w roku podatkowym 2004 działalności, z której osiągane przychody opodatkowane są na zasadach analogicznych jak w roku podatkowym 2003, podatnicy nie są obowiązani do składania żadnych oświadczeń w omawianym zakresie.

Stosownie do art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej uiszczają zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w tych samych terminach podatnicy składają deklaracje (PIT-5) o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku.

Na podstawie art. 7 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Natomiast ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1 – zgodnie z art. 7 § 2 w.w ustawy.

Zatem przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (należy określić proporcjonalnie do praw w udziale w zysku z tych źródeł) powinien zostać rozliczony na drukach deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5), sporządzony odrębnie dla każdego z małżonków.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 5 w.w ustawy obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2 wyżej cytowanej ustawy złożyć właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenie rejestracyjne.

Jak wynika z danych rejestracyjnych, dokonał Pan zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku VAT, a więc prawidłowo dokonuje Pan rozliczeń w podatku od towarów i usług, składając miesięczne deklaracje dla tego podatku i posługując się nadanym przez tutejszy organ podatkowy Numerem Identyfikacji Podatkowej.

Podobne interpretacje: