Drukuj

Czy pieniądze otrzymane od żony na utrzymanie wspólnego domu podlegają podatkowi od spadków i darowizn, w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje wspólność ustawowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2008 roku (data wpływu 17 listopada 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2008 roku (data wpływu 19 grudnia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania kwot pieniężnych otrzymywanych od żony a przeznaczonych na utrzymanie wspólnego domu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 listopada 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania kwot pieniężnych otrzymywanych od żony a przeznaczonych na utrzymanie wspólnego domu.

Pismem Nr IPTB2/436-137/08-2/ENB z dnia 8 grudnia 2008 r. został Pan wezwany do uzupełnienia stanu faktycznego złożonego wniosku. Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu 19 grudnia 2008 r. ).


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Obecnie pobiera Pan emeryturę, natomiast wcześniej mieszkał Pan i pracował wraz z małżonką w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce posiadacie dom, nie jesteście w separacji, ani też nie obowiązuje Was rozdzielność majątkowa. W chwili obecnej Pan przebywa w Polsce, natomiast małżonka nadal pracuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przesyła pieniądze na utrzymanie domu. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje jesteście zobowiązani do utrzymania domu i rodziny. Pana małżonka przesyła pieniądze na konto, a w tytule przelewu podawana jest informacja „na utrzymanie od żony”. Jak Pan podkreśla, nie zawieraliście umowy darowizny, a otrzymywane co miesiąc pieniądze są przesyłane na utrzymanie domu.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


  1. Czy pieniądze otrzymywane od żony na utrzymanie domu podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
  2. Czy do otrzymywanych kwot ma zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w powiązaniu z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską...


Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie podatku od spadków i darowizn. Wniosek w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, pieniądze przesyłane przez małżonkę na utrzymanie domu nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem są one przeznaczone na zaspokojenie wspólnych potrzeb i utrzymanie wspólnego domu.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Dla określenia, czy w przedstawionym stanie faktycznym ma miejsce przekazanie kwot pieniężnych w formie darowizny, istotne jest ustalenie, czy nastąpi bezpłatne przysporzenie majątkowe u jednego z małżonków kosztem majątku drugiego małżonka, zgodnie bowiem z treścią art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Stosownie do art. 27 tejże ustawy oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.


Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Natomiast § 2 stanowi, że do majątku wspólnego należą w szczególności:


  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.


Jak wskazano we wniosku, nie jest Pan z małżonką w separacji, ani też nie obowiązuje Was rozdzielność majątkowa.

Zatem, jak wynika z powyższych przepisów, w przedmiotowej sytuacji nie ma miejsca nabycie środków pieniężnych w drodze darowizny która w swej istocie jest bezpłatnym świadczeniem dokonanym na rzecz jednego z małżonków kosztem majątku drugiego z małżonków, jak bowiem wskazano w stanie faktycznym kwoty przekazywane między małżonkami są objęte, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeńską wspólnością ustawową i tym samym przekazanie tych środków nie będąc darowizną, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: