Drukuj

Czy stratę poniesioną na działalności statutowej w instytucji kultury posiadającej osobowość prawną, z której dochód byłby wolny na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można obniżyć dochód w latach następnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Teatru przedstawione we wniosku z dnia 03.02.2011 r. (data wpływu 14.02.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury. Teatr posiada osobowość prawną. W sprawozdaniu rocznym CIT-8 oraz CIT 8/O za rok 2009 odliczona została strata w wysokości 45.586,31 zł. Na kwotę tą składało się 50% kwoty poniesionej straty w roku 2004 tj. 35.499,56 zł oraz 50% poniesionej straty w 2008 roku tj. 10.086,75 zł. W trakcie czynności sprawdzających prawidłowość rozliczenia za 2009 rok poddano w wątpliwość możliwość odliczania od dochodu strat z lat ubiegłych jako nieprzysługujących instytucji kultury posiadającej osobowość prawną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stratę poniesioną na działalności statutowej w instytucji kultury posiadającej osobowość prawną, z której dochód byłby wolny na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można obniżyć dochód w latach następnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Teatr jest samorządową instytucją kultury. Teatr posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury. Celem działalności Teatru jest współtworzenie i popularyzacja kultury teatralnej, przy czym Teatr może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, której efekty są przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej. Ponadto Teatr jest płatnikiem podatku od osób prawnych CIT 2. Jednocześnie instytucja korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 mając prawo do wykazania strat i odliczania ich od dochodu na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o pdop. W świetle tego artykułu Wnioskodawca stwierdza, że samorządowa instytucja kultury jest podmiotem, który ma prawo obniżyć dochód w latach następnych do wysokości 50% poniesionej straty. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop jest zwolnieniem warunkowym, co oznacza, że na jego podstawie wolne od podatku są dochody w części przeznaczone na cele statutowe. W artykule tym wymieniane są podmioty, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna. Dochody tychże podatników wolne są od podatku. Teatr jako jednostka kultury wszelkie wygenerowane dochody przeznacza na cele statutowe, co w świetle art. 17 ust. 1b pozwala przyjąć założenie, że zwolnienie przedmiotowe w tym przypadku ma zastosowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w przypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 powołanej ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Katalog dochodów zwolnionych od opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Jednocześnie w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury. Teatr posiada osobowość prawną. W sprawozdaniu rocznym CIT-8 oraz CIT 8/O za rok 2009 odliczona została strata w wysokości 45.586,31 zł. Na kwotę tą składało się 50% kwoty poniesionej straty w roku 2004 tj. 35.499,56 zł oraz 50% poniesionej straty w 2008 roku tj. 10.086,75 zł. W trakcie czynności sprawdzających prawidłowość rozliczenia za 2009 rok poddano w wątpliwość możliwość odliczania od dochodu strat z lat ubiegłych jako nieprzysługujących instytucji kultury posiadającej osobowość prawną.

Jak wynika z wyżej wskazanych przepisów zwolnienie określone w artykule 17 ust. 1 ustawy podatkowej jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w ww. przepisie podatnik musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • jego celem statutowym musi być działalność wymieniona w powołanym wyżej przepisie,
  • środki uzyskane ze zwolnionego dochodu muszą być przeznaczone na cele statutowe tej preferowanej przez ustawodawcę działalności,
  • wydatkowanie na cel statutowy musi mieć charakter wydatku bezpośredniego.

Należy podkreślić, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Z przytoczonych przepisów wynika, iż zastosowanie do Szpitala zwolnienia przedmiotowego zależy więc nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele.

Natomiast na mocy przepisu art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 powołanej ustawy, przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in.:

  • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granica, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
  • kosztów uzyskania wskazanych powyżej przychodów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania z zastrzeżeniem art. 21 i 22 stanowi dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo 7a ust. 1 cytowanej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w tym przepisie.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 4 powołanej ustawy przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia formy prawnej łączenia lub podziału przedsiębiorców, także straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe.

Stosownie natomiast do art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.

Podatnicy korzystający z przedmiotowego zwolnienia nie powinni wykazywać straty z działalności statutowej jako straty ze źródła wolnego od podatku.

Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 nie maja zastosowania do tego zwolnienia przedmiotowego, ponieważ ma ono warunkowy charakter. Strata na całokształcie działalności może obniżać dochód do opodatkowania w latach następnych.

Podatnicy korzystający z przedmiotowego zwolnienia mają prawo do wykazania strat i odliczenia ich od dochodu na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 powołanej ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę – samorządową instytucję kultury w zakresie możliwości odliczenia od dochodu do opodatkowania straty podatkowej ustalonej w roku podatkowym na całej działalności – statutowej i niestatutowej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach, z zastrzeżeniem, iż wysokość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: