Drukuj

Czy udzielenie licencji w odniesieniu do programu komputerowego na podstawie umów zarejestrowanych we właściwym urzędzie skarbowym przed wejściem w życie ustawy z dnia 15.02.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 19, poz 185) z terminem wygaśnięcia licencji po 25.03.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Z dyspozycji art. 4 pkt 2 lit e) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) wynika, że udzielanie licencji w odniesieniu do programu komputerowego podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług.

Zauważyć jednak należy, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 19 poz. 185) opodatkowania podatkiem VAT nie stosuje się w okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy do udzielonych licencji oraz upoważnienia do korzystania z licencji na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględnienia zmian tych umów dokonanych po tym dniu.

Zasadę tę stosuje się jednak wyłącznie w przypadku zarejestrowania umów we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 30 dni od dnia wejścia ustawy w życie tzn. do dnia 24.04.2002 r. Jeśli więc podatnik dokonał w tym terminie zgłoszenia do urzędu, udzielenie licencji nie podlega VAT do dnia 25.03.2004 r. W opisanym przez podatnika przypadku obowiązek podatkowy dotyczył więc będzie tylko okresu licencji po 25.03.2004 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 13 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) obowiązek podatkowy w przypadku udzielania licencji powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty przez licencjodawcę, a gdy ona nie nastąpiła przed terminem płatności określonym w umowie – najpóźniej z upływem tegoż terminu płatności.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego określonego w art. 6 ust. 8b pkt 13 ustawy fakturę należy wystawić nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, lecz nie później niż z chwilą powstania tego obowiązku. Powyższe wynika z dyspozycji § 40 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. (Dz.U. Nr 27 poz. 268 ze zm.).

Zgodnie z art. 32 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani (z pewnymi wyjątkami) dokumentować sprzedaż towarów fakturami VAT. W związku z brzmieniem art. 2 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej (Dz. U. Nr 19 poz. 185) do dnia 25.03.2004 r. udzielenie licencji nie podlega podatkowi VAT (po spełnieniu omówionych warunków) – nie jest uznane za sprzedaż towarów (zg. z definicją określoną w art. 4 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług) co wyłącza możliwość wystawienia faktury w odniesieniu do udzielonej licencji trwającej do 25.03.2004 r.

Podobne interpretacje: