Drukuj

Obowiązek opodatkowania podatkiem akcyzowym usługi konfekcjonowania papierosów i uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.) uzupełnionego pismem z dnia 3 sierpnia 2011 r. (data wpływu 3 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

  • obowiązku opodatkowania podatkiem akcyzowym usługi konfekcjonowania papierosów – jest nieprawidłowe;
  • uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 sierpnia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku opodatkowania podatkiem akcyzowym usługi konfekcjonowania papierosów i uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza w 2011 r. albo w 2012 r. rozpocząć w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, albo w ramach spółki osobowej osób fizycznych, wykonywanie usługi konsumpcyjnej, która świadczona będzie przez podmiot gospodarczy na rzecz ludności - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługa ta będzie polegała na konfekcjonowaniu papierosów z przekazanych przez usługobiorcę usługodawcy: tytoniu, gilz i ustników papierosowych.

Usługa wykonywana będzie przy użyciu urządzenia, a zapłata za usługę - pobierana poprzez umieszczenie monet lub banknotów w urządzeniu - uruchamia wykonanie usługi. Usługa nie będzie świadczona na rzecz podmiotu produkującego papierosy. Usługodawca nie będzie właścicielem tytoniu, gilz i ustników papierosowych zużytych do wykonania usługi.

Usługodawca nie będzie dostarczał (sprzedawał) usługobiorcy materiałów (tytoniu, gilz i ustników papierosowych) potrzebnych do wykonania na jego rzecz usługi konfekcjonowania papierosów.

W uzupełnieniu z dnia 3 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca dodał, iż usługi opisane powyżej, zgodnie z klasyfikacjami PKWiU 2008 katalogowane są jako: PKWiU 96.09.13.0 – „Usługi samoobsługowych maszyn na monety, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

  1. Czy usługa wykonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej polegająca na konfekcjonowaniu papierosów z materiałów (tytoniu, gilz i ustników papierosowych) będących własnością usługodawców jest przedmiotem opodatkowania akcyzą...
  2. Czy wykonując usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej polegającą na konfekcjonowaniu papierosów z materiałów (tytoniu, gilz i ustników papierosowych) będących własnością usługodawców, podmiot świadczący taką usługę będzie podatnikiem akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na oba postawione w niniejszym wniosku pytania, jest negatywna. Usługa świadczona w sposób jaki został opisany wcześniej nie mieści się w pojęciu produkcji lub usługi produkcyjnej. Opodatkowanie akcyzą dotyczy wyłącznie tytoniu papierosowego, które zostanie zrealizowanie przed sprzedażą tego tytoniu w transakcji detalicznej osobie fizycznej, która to osoba dopiero po nabyciu tytoniu papierosowego – już jako konsument finalny zakupi usługę konfekcjonowania papierosa (papierosów). Ponieważ usługa opisana w niniejszym wniosku nie jest przedmiotem akcyzy, to podmiot ją świadczący nie będzie podatnikiem akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Z treści stanu faktycznego i stanowiska Wnioskodawcy wynika, iż wątpliwości dotyczą powstania obowiązku podatkowego oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego w odniesieniu do wykonywania usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej polegającą na konfekcjonowaniu papierosów z materiałów (tytoniu, gilz i ustników papierosowych) będących własnością usługobiorców.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3 z 2009 r., poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. Z kolei w myśl art. 2 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy, zawierającym „wykaz wyrobów akcyzowych” wymieniono w pozycji 42 - bez względu na kod CN - papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych. Zaś produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie (art. 99 ust. 1 ustawy).

Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy zalicza się papierosy bez względu na kod CN. Natomiast w myśl ust. 2 powyższego przepisu za papierosy uznaje się:

  1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
  2. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
  3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy stawki akcyzy na papierosy wynoszą, z zastrzeżeniem ust. 10 - 158,36 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej.

W myśl art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym (…)

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. (art. 114ustawy)

Natomiast w pozycji nr 10 tego załącznika wskazano bez względu na kod CN papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

W myśl art. 120 ust. 2 ustawy, znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony bezpośrednio na wyrób akcyzowy w sposób trwały.

Podatnikiem akcyzy zaś, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (…).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usługi konfekcjonowania papierosów z przekazanych przez usługobiorcę usługodawcy: tytoniu, gilz i ustników papierosowych.

Usługa wykonywana będzie przy użyciu urządzenia, a zapłata za usługę - pobierana poprzez umieszczenie monet lub banknotów w urządzeniu - uruchamia wykonanie usługi. Usługa nie będzie świadczona na rzecz podmiotu produkującego papierosy. Usługodawca nie będzie właścicielem tytoniu, gilz i ustników papierosowych zużytych do wykonania usługi.

Usługodawca nie będzie dostarczał (sprzedawał) usługobiorcy materiałów (tytoniu, gilz i ustników papierosowych) potrzebnych do wykonania na jego rzecz usługi konfekcjonowania papierosów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą powstania obowiązku podatkowego oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego w odniesieniu do wykonywania powyższych usług konfekcjonowania papierosów.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.) zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach oraz sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.

Również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej ETS) wynika, że niektóre czynności, nawet zakazane przez prawo, mogą być przedmiotem opodatkowania. W orzeczeniu w sprawie C-3/97 (Regina v.J.C. Goodwin E.T. Unstead) oraz w orzeczeniu C-455/98 (Tullihallitus v. Kaupo Salumets) ETS powołał się m.in. na zasadę unikania jakichkolwiek zakłóceń konkurencji. W ocenie Trybunału opodatkowanie powinno obejmować te czynności, które co prawda były niezgodne z prawem, ale mogłyby być one dokonane jako legalne. Nieobjęcie opodatkowaniem czynności zabronionych i sprzecznych z prawem prowadziłoby do znacznego zakłócenia konkurencji. Podmioty, które dokonywały czynności opodatkowanych akcyzą, jako sprzecznych z prawem, znajdowałyby się w znacznie lepszej sytuacji od podmiotów legalnie wykonujących swoje czynności. Ich towary, nieobciążone akcyzą, byłyby pod względem ceny znacznie bardziej atrakcyjne dla konsumentów.

Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, iż wskazana przez Wnioskodawcę usługa konfekcjonowania papierosów (pojedynczo i w większej ilości) jest czynnością zabronioną i karalną. Aby Wnioskodawca mógł legalnie produkować papierosy w rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy, winien spełnić odpowiednie warunki m.in. prowadzić skład podatkowy i nanosić znaki akcyzy na jednostkowe opakowania wyprodukowanych wyrobów akcyzowych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

Podobne interpretacje: