Interpretacje w temacie: Zwolnienia

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Prowadzę działalność gospodarczą samodzielnie i jestem podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia. Prowadzę również działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiadam 98% udziałów, a 2% posiada moja mama. Z uwagi na znacznie utrudnione wykonywanie obowiązków wspólnika względem spółki (znaczna odległość miejsca prowadzenia działalności od miejsca zamieszkania wspólniczki, podeszły wiek, ogólny stan zdrowia), co godzi w prawidłowość zarządzania majątkiem, podjęliśmy decyzję o darowiźnie całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC prowadzonego przez spółkę na moją rzecz. Na mocy jednej umowy darowizny otrzymałbym od spółki wszystkie składniki majątku należące do jej majątku oraz przejąłbym wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, w tym zatrudnienie wszystkich pracowników. W szczególności przejąłbym wszystkie składniki majątku trwałego ( środki trwałe i wyposażenie), towary handlowe, należności i zobowiązania, w tym obciążenia, umowy gospodarcze, w tym umowy najmu, a także firmę (spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). W związku z powyższym jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce oraz na mnie w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 16.01.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1007 roku –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 roku ze zm.) 1) PODATEK VAT. Spółka jawna, będąca podatnikiem podatku VAT, na mocy umowy darowizny zbywa na rzecz jednego udz ...

- czy posiadanie stałej kwatery przez żołnierza jest przeszkodą uzyskania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spodków i darowizn?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia: Art. 21, art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 42, poz. 368 z 2002 roku z późn. zm.) wyraźnie wyodrębnia instytucję prawną prawa do kwatery oraz umowy najmu. Zatem nie można utożsamiać prawa do kwatery z umową najmu, a tym sam ...

Czy wynagrodzenie radcy prawnego, który wykonuje swoją działalność (usługi prawne) wyłącznie poprzez kancelarię radcy prawnego, wyznaczonego przez Sąd do pełnienia obowiązków tymczasowego nadzorcy sądowego, względnie syndyka masy upadłości, nadzorcy bądź zarządcy, będzie stanowiło dochód kancelarii opodatkowany podatkiem VAT?

Informuje się, iż zgodnie z art.7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 z późn. zmianami) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego przychody o których mowa w art.12 ust.1-6 i art.13 pkt 2-8 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz.176 z pó ...

Czy przekształcenie spółki cywilnej (utworzonej przez spadkobierców prowadzących nabyty w spadku zakład) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje utratę zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od spadku miałoby przekształcenie tejże spółki cywilnej w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych?

Zwolnienie przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn /t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 16 poz. 89 z późn. zm./ dla spadkobierców prowadzących nabyty w spadku zakład, w oparciu o odrębne wpisy w ewidencji działalności gospodarczej , przyznające im status przedsiębiorcy, jest zasadne, wobec złożonego przez nich zobowiązania do prowadzenia nabytego w spa ...

Czy sprzedaż budynków i budowli traktowanych jako towary używane posadowionych na gruncie objętym prawem wieczystego użytkowania jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art.5 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez towary, w świetle ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynnoś ...

Czy spadkobierczynie - obywatelki Kanady, będą zwolnione z podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28.07.1982 r. (Dz. U. Nr 16 z 1997 r., poz. 89 ze zm.) i w jakiej części? Spadkobierczynie na podstawie ustawy nabyły każda po 1/2 części zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości, w skład której wchodzą: lokale użytkowe, garaż oraz lokale mieszkalne. Nieruchomość zajęta jest przez osoby trzecie na podstawie umów najmu. Umowy te zawierane były przez organy administracji samorządowej - działającej po stronie wynajmującego.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 06.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28.07.1982 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) zwalnia się od podatku nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie pr ...

-Czy przy sprzedaży nieruchomości przejętych po jednostkach wojskowych należy pobierać podatek od towarów i usług od gruntu.-Czy sprzedaż prawa własności gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.-Czy sprzedaż prawa nie zabudowanej działki stanowiacej użytek rolny-pastwisko podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pismem z dnia 14 maja 2004r. Ldz. GN.GG.7145/280/2004, uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2004r. Ldz. GN.GG.7145/290/2004 Urząd Miejski zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie stosowania przepisów podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży prawa własności gruntu. Stan faktyczny: Gmina posiada prawo własności zbudowanych nieruchomości przejętych po jednostkach wojskowyc ...

Jaką stawką VAT Dom Kultury winien opodatkować po 1 maja 2004 r. działalność polegającą na:1)Organizowaniu wyjazdów młodzieży i dzieci na plenery malarskie, festiwale, warsztaty, obozy artystyczne, na których uczestnicy biorą udział w konkursach, uczą się tańca, śpiewu, malarstwa, gra na instrumentach muzycznych. Dom Kultury jest domem kultury, w którego statut wpisana jest działalność polegająca na organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Taką formą edukacji są organizowane ww. wyjazdy młodzieży i dzieci. Organizowanie przez Dom Kultury ww. form edukacji artystycznej polega na wynajmowaniu środków transportu przewożących uczestników, organizowaniu noclegów i wyżywienia (głównie w bursach i stołówkach szkolnych lub schroniskach młodzieżowych), dokonywaniu opłat akredytacyjnych na konkursach i festiwalach, ubezpieczaniu grup wyjeżdżających w firmach ubezpieczeniowych. Uczestnicy dokonują wpłat, które pokrywają ww. koszty. Koszty opiekunów i instruktorów, którymi są nasi pracownicy, pokrywane są ze środków Domu Kultury. Faktury kosztowe związane z organizowanymi wyjazdami wystawiane są na Dom Kultury i stanowiły do 30 kwietnia 2004 r. koszt działalności zwolnionej od podatku (PKWiU 92.32.10) Wpłaty na konto Domu Kultury za uczestnictwo były przychodem zwolnionym od VAT.2) Prowadzeniu kół zainteresowań i zespołów artystycznych (zespołów folklorystycznych, tanecznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych itp.), gdzie młodzież uczestnicząca w zajęciach wnosi miesięczne opłaty z tytułu przynależności do danego zespołu.3) Organizowaniu kursów dla nauczycieli i instruktorów z zakresu edukacji teatralnej.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 20.05.2004 r., L.dz. DN161/04r. (data wpływu 21.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dni ...

Szkoła Podstawowa zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.), w którym wymieniono jako usługi zwolnione usługi o PKWiU ex 92 - usługi związane z rekreacją i sportem (dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług). W budynku Szkoły znajduje się basen i sala gimnastyczna, z których w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych korzystają uczniowie szkoły i gimnazjum. W godzinach wolnych od zajęć szkoła wynajmuje ww. obiekty sportowe takim podmiotom jak: zakłady pracy, szkoły spoza miasta, kluby tenisowe szkolące dzieci i młodzież, obozy organizowane przez organizacje sportowe. Dochody miesięczne jakie osiąga Szkoła z tytułu wynajmu wynoszą około 1200 zł i pieniądze te są wpłacane na konto jej środków specjalnych. Pieniądze są wydatkowane na poprawę świadczonych usług. Zakupiono między innymi odkurzacz wodny, systematycznie kupowane są środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości do zapewnienia dobrych warunków higienicznych. W okresie wakacji i ferii Szkoła kupuje materiały budowlane do odnawiania powierzchni ścian, podłóg itp. Z tych środków kupowany jest też sprzęt sportowy zarówno do wykorzystania na pływalni i jak i sali gimnastycznej. Czy ww. usługi są zwolnione od VAT?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr SP11/3327/73/04 (data wpływu 20.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z d ...

Generowanie strony w 8 ms