Drukuj

Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po przysposabiającej Pani Elena L. własności rzeczy lub praw majątkowych (znajdujących się lub wykonywanych we Włoszech), nabycie takie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, iż Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia tego nabycia w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy (zakładając jednocześnie, że Wnioskodawczyni w chwili otwarcia spadku będzie posiadać obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2009 r. (data wpływu 16.02.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy nabycia w drodze dziedziczenia po przysposabiającej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy nabycia w drodze dziedziczenia po przysposabiającej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo włoskie oraz od 1995 roku obywatelstwo polskie. W 1984 roku Wnioskodawczyni została przysposobiona przez Panią Elena L. posiadającą obywatelstwo włoskie (tzw. przysposobienie osobiste). Przysposobienie zostało dokonane zgodnie z prawem włoskim, z którego wynika, iż przy tego typu przysposobieniu powstaje pomiędzy przysposabiającym (tu: Panią Elena L.), a przysposobionym (tu: Pani Tessa B.) taki stosunek prawny jak między rodzicami a dziećmi. Przysposabiająca posiada znaczny majątek, którego składniki (rzeczy lub prawa majątkowe) są w większości położone lub wykonywane we Włoszech.

W przypadku otwarcia spadku po Pani Elena L. przysposobiona Tessa B., zgodnie z prawem włoskim będzie uprawniona do dziedziczenia całego majątku należącego do przysposabiającej, którego wartość będzie przekraczać kwotę o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku nabycia przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po przysposabiającej Pani Elena L. własności rzeczy lub praw majątkowych (znajdujących się lub wykonywanych we Włoszech), nabycie takie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, iż Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia tego nabycia w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy (zakładając jednocześnie, że Wnioskodawczyni w chwili otwarcia spadku będzie posiadać obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 2 ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Z art. 14 ust. 4 ustawy wynika, iż za rodziców w jej rozumieniu uważa się, również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. Art. 22 par. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 roku prywatne prawo międzynarodowe stanowi, iż przysposobienie podlega prawu ojczystemu przysposabiającego. Stosownie do prawa włoskiego tzw. przysposobienie osobiste (jakie miało miejsce w stosunku do Wnioskodawczyni) powoduje powstanie pomiędzy przysposabiającym (tu: Elena L.) a przysposobionym (tu: Pani Tessa B.) takiego stosunku prawnego, jak między rodzicami a dziećmi (co w konsekwencji oznacza m.in., iż osoba przysposobiona jest uprawniona do dziedziczenia po przysparzającym na równi z zstępnymi).

W konsekwencji powyższego należy dojść do wniosku, iż nabycie przez Wnioskodawczynię własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia po przysposabiającej Pani Elena L. będzie zwolniona na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (zakładając, że w chwili otwarcia spadku po Pani Elena L. Wnioskodawczyni będzie posiadać obywatelstwo polskie lub będzie mieć w Polsce miejsce stałego pobytu). Oczywiście zwolnienie to będzie miało zastosowanie pod warunkiem dokonania przez Wnioskodawczynię stosownego zgłoszenia faktu nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych i przy założeniu, iż nastąpi to w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: