Drukuj

Czy w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń z 11 sierpnia 2004r. zmieniających rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania oraz w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku produkcji i przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (parafiny i masy parafinowej) zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, nie powinna mieć zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy i konieczność stosowania dokumentu ADT.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje:

Dnia 20 sierpnia 2004r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004r., ogłoszone w Dz.U. nr 181 pod poz.1875, zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.Do czasu zmiany rozporządzenia, o którym mowa wyżej zwolnienia określone w § 13 ust.1 miały zastosowanie pod warunkiem, że:

1) wyroby akcyzowe zostaną zużyte do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;

2) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający wyroby akcyzowe dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów, o których mowa w pkt.1;

3) nabycie wyrobów akcyzowych nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art.26 ust.1 pkt.3 ustawy.

Dnia 20 sierpnia 2004r. weszło również w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004r., ogłoszone w Dz.U. nr 181 pod poz.1876, zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.Stawka akcyzy dla parafin i mas parafinowych o symbolu PKWiU 23.20.31 wynosi 1.820,00 zł za 1.000 l , zgodnie z poz.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825 z późn.zm.). Jest więc stawką inną niż stawka 0.W związku z powyższym, zgodnie z treścią § 2a ust. 2 zmienionego rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania - pomimo tego, iż parafina wyszczególniona została w poz. 7 załącznika do rozporządzenia - dla wyrobu tego nie stosuje się zwolnienia z procedury zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w § 2a ust. 1.Faktem jest jednak, iż dokonując zmian w § 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, prawodawca usunął przepis ust.2 pkt.3, zgodnie z którym jednym z warunków zwolnienia od akcyzy, m.in. parafin i mas parafinowych o symbolu PKWiU 23.20.31 objętych kodami CN: 2712 20 00 i 2712 90 39 było nabycie ww. wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Nie wprowadzono też w zamian zapisu, iż sprzedaż ww. wyrobów powinna nastąpić z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższym- zdaniem Naczelnika tut. Urzędu -dostarczanie parafin i mas parafinowych o symbolu PKWiU 23.20.31 objętych kodami CN: 2712 20 00 i 2712 90 39 uprawnionym podmiotom winno następować bez zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, na warunkach określonych w § 13 ust.2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 97 z 2004r. poz.966 ze zm.Dz.U. nr 181 z 2004r. poz.1875), tj. na podstawie złożonego przez nabywcę oświadczenia stwierdzającego, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów innych niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Reasumując, słuszne jest stanowisko wnioskodawcy, iż dostarczanie na terytorium kraju podmiotom uprawnionym do zwolnienia, parafin i mas parafinowych o symbolu PKWiU 23.20.31 objętych kodami CN: 2712 20 00 i 2712 90 39 zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie winno następować bez zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Nie należy wobec powyższego dołączać do dostarczanych ww. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych podmiotom uprawnionym do zwolnienia - administracyjnych dokumentów towarzyszących.Natomiast nie można się zgodzić z Państwa stanowiskiem, że w przypadku produkcji parafin i mas parafinowych nie powinna mieć zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami- produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (tu: parafiny i masy parafinowe o symbolu PKWiU 23.20.31) i ich przemieszczanie pomiędzy składami podatkowymi nadal odbywać się powinna z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania.

Podobne interpretacje: