Interpretacje w temacie: Zwolnienie od podatku

Ścieżka aktualnego tematu

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż ośrodka wypoczynkowego, w skład którego wchodzą budynki, budowle oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów? (Przy nabyciu ośrodka w wyniku darowizny podatnikowi nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, a od zakończenia budowy minęło 5 lat. Poniesione przez nabywcę wydatki na modernizację budynku hotelowego przewyższyły 30 proc. wartości początkowej i przysługiwało od nich prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Budynki użytkowano powyżej 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5) ( obowiązującym do 30.04.2004r. ) ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm. ) zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek nal ...

Czy usługi rekreacyjne typu bilard, lotki, piłkarzyki itp. zaklasyfikowne pod symbolem PKWiU 92.72 zwolnione są od podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przepisów ustawy nie stosuje się m. in. do „działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie”. W treści zapytania Spółka określiła, iż pr ...

1)opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usług dostępu szerokopasmowego do internetu dla użytkowników indywidualnych i firm 2)zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony z tytułu rat leasingowych płaconych w związku z użytkowaniem urządzenia sieciowego BSR 1000 i Router kablowy EURODICSIS służących zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

ad. 1) Zgodnie z art.43ust.1pkt1 usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) są zwolnione od podatku od towarów i usług. W poz. 14 tegoż załącznika jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług wymieniono “ usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących dzi ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi?

W związku z pismem z dnia 15 kwietnia 2004r., informuje się uprzejmie, że od 1 maja 2004r., zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 maja 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali miesz ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT usługi w zakresie przygotowywania i realizacji pokazów sztucznych ogni, pokazów laserowych, widowisk artystycznych "światło i dźwięk", klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.34.13 ?

Zgodnie z art.41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 pod poz.11 wymienione zostały usługi zwiazane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honora ...


Czy usługi świadczone przez organizacje członkowskie - wyłącznie statutowe - są zwolnione z podatku od towarów i usług ?

Zgodnie z poz. 10 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ), usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej nie sklasyfikowane ( wyłącznie statutowe), zakwalifikowane do symbolu PKWiU nr 91 są zwolnione od podatku VAT. ...

Proszę o wyjaśnienie co do obowiązku i formy opodatkowania podatkiem VAT. Pracuję jako Stomatolog. Dotychczas wiedziałam, że rodzaj działalności PKD 85 nie podlega podatkowi VAT. W ramach praktyki lekarskiej stomatologicznej wykonuję leczenie zębów i wstawianie protez. Moje wątpliwości wynikają z tego, że Technik Dentystyczny obciążył mnie za miesiąc maj 2004 r. za wykonanie protez w kwocie z naliczonym podatkiem VAT.

W związku z wnioskiem z dnia 20.05.2004 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi, dotyczącej zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: Na podstawie art. 43 ust. 1 poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) usługi w zakresie ochrony zdrowia s ...

Stawka podatku VAT na usługi rekreacyjno - sportowe świadczone przez krytą pływalnie.

W związku ze złożonym w dniu 23.04.2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm./ informuje, iż przedstawiony stan faktyczny nie daje możliwości zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie opodatkowania bądź zwolnienia od podatku usług rekreacyjno – sportowych świadczonych pr ...

Czy organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych z zakresu sportów ekstremalnych oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (sauna, siłownia, aerobik i studio odnowy biologicznej, gra w bilard) od dnia 01.05.2004r. podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Świadczenie usług w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej, organizowania imprez rekreacyjno sportowych, gry w bilard, siłownia, sauna itp. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g stawki 22%.Zwolnienie określone w poz.11 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz.U.Nr 54, poz.535/ stosuje się do usług świadczonych przez podmioty , które nie mają na celu uzyskanie zysków ...

Generowanie strony w 122 ms