Drukuj

PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO OD ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU PRZYSŁUGUJE WNIOSKODAWCY TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM BĘDĄ ONE SŁUŻYŁY CZYNNOŚCIOM OPODATKOWANYM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2008r. (data wpływu 06.10.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od zakupu towarów i usług w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Wymiana ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w latach 2004-2006” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od zakupu towarów i usług w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Wymiana ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w latach 2004-2006”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność zwolnioną i opodatkowaną. Celem działalności statutowej SP ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia. Wnioskodawca prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie dzierżawy garaży, transport i parkowanie pojazdów samochodowych. Strona zrealizowała projekt w ramach ZOPRR, pod nazwą „Wymiana ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w latach 2004-2006”.

Realizując w/w projekt jednostka nie odliczała naliczonego podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach ZPORR istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub części ...

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do zrealizowanego projektu nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w całości lub części ze względu na art. 43 pkt 1 pozycji 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej, przy czym związek ten powinien mieć charakter bezpośredni i bezsporny.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych oraz nie podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność zwolnioną i opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a nabyte towary w ramach realizacji przedmiotowego projektu, wykorzystywane są przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i nie służą czynnościom opodatkowanym.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, usługi w zakresie ochrony zdrowia oznaczone symbolem PKWiU 85 wymienione pod pozycją 9 w załączniku nr 4 do ustawy, zwolnione są od podatku od towarów i usług.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego należy stwierdzić, iż Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z realizacją projektu pod nazwą: „Wymiana ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w latach 2004-2006”, gdyż brak jest związku nabywanych towarów służących realizacji powyższej inwestycji z wykonywaniem czynności opodatkowanych - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w ramach projektu przysługuje Wnioskodawcy tylko w takim zakresie, w jakim będą one służyły czynnościom opodatkowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1 Maja 10, 09-402 Płock

Podobne interpretacje: