Drukuj

Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, sprzedaż przedmiotowych budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania będzie zwolniona od podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2009 r. (data wpływu 19 lutego 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 kwietnia 2009 r. (data wpływu 21 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 19 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 kwietnia 2009 r. (data wpływu 21 kwietnia 2009 r.) o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego oraz własne stanowisko w sprawie.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


W listopadzie 2007 r. Wnioskodawca zakupił:

 • prawo wieczystego użytkowania działki gruntu,
 • prawo własności budynku administracyjnego,
 • prawo własności budynku gospodarczego,
 • prawo własności budynku kontenerowego.

Łączna wartość brutto powyższego zakupu wynosiła 178.770,00 zł, a transakcja powyższa była zwolniona od podatku VAT. W chwili obecnej firma prowadzona przez Wnioskodawcę znalazła nabywcę na ww. działkę wraz z budynkami.


Zainteresowany poinformował, że:

 • zakupił prawo wieczystego użytkowania działki oraz własność budynków stanowiącą odrębny przedmiot własności,
 • budynki nie stanowią obiektów budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o VAT,
 • dostawa budynków nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (art. 2 pkt 14 ww. ustawy),
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata,
 • nie ponosił wydatków na polepszenie stanu zakupionych nieruchomości,
 • budynki wybudowano i zasiedlono w latach siedemdziesiątych.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, sprzedaż przedmiotowych budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania będzie zwolniona od podatku VAT...


Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż tych budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania będzie zwolniona od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.


Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.


Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Zainteresowany zakupił prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oraz własność budynków wybudowanych w latach siedemdziesiątych. Budynki te nie stanowią obiektów budownictwa mieszkaniowego, a ich dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca poinformował ponadto, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata oraz że nie ponosił wydatków na polepszenie stanu zakupionych nieruchomości.


W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku wynosi 22% (…). Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.


Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.


W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.


Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.


Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.


Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż sprzedaż budynków korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, jeżeli zostaną spełnione warunki zawarte w tym przepisie. Jeśli natomiast, warunki te nie zostały spełnione, to dostawa nieruchomości będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a.


W przedmiotowej sprawie przedmiotem dostawy będzie prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki na nim posadowione.


Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli – art. 29 ust. 5a ustawy, obowiązujący od dnia 1 grudnia 2008 r.

Natomiast, na mocy § 13 ust. 1 pkt 10 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Reasumując, w świetle opisanego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż planowana przez Zainteresowanego sprzedaż przedmiotowych budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: