Drukuj

Proszę o podanie stawki podatku VAT na leczenie protetyczne przez lekarzy stomatologów zatrudnionych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Czy naliczony podatek VAT od zakupionych protez oraz materiałów i urządzeń wykorzystywanych do leczenia protetycznego można odliczyć od podatku należnego z tytułu tego leczenia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje:

Z informacji zawartych w złożonym piśmie wynika, że wykonuje Pani działalność gospodarczą w zakresie praktyki stomatologicznej, która zgodnie z załączonym do pisma zaświadczeniem Głównego Urzędu Statystycznego jest sklasyfikowana pod symbolem PKD 85.13.

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ww. ustawy wynosi 7%. Wśród towarów opodatkowanych powyższą stawką podatku, pod pozycją 101 załącznika nr 3 wymieniono towary sklasyfikowane w PKWiU 33.10.17 – „sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała gdzie indziej nie sklasyfikowane”.

W związku z powyższym dostawa towarów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 33.10.17, tj. m.in. protez dentystycznych na zamówienie lekarza stomatologa podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 w wykazie usług zwolnionych od podatku pod poz. 9 ustawodawca wymienił „Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.12).

Usługi stomatologiczne świadczone w ramach indywidualnej praktyki stomatologicznej są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.13, w związku z czym podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy również tych usług stomatologicznych, w zakresie których leczenie pacjenta wymaga wykorzystania wykonanych przez techników dentystycznych uzupełnień protetycznych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych”. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Ponieważ świadczy Pani usługi stomatologiczne, które są usługami zwolnionymi od podatku VAT, a zatem nie przysługuje Pani odliczenie podatku naliczonego od zakupionych protez oraz materiałów i urządzeń wykorzystywanych do leczenia protetycznego.

Podobne interpretacje: