Drukuj

Zwolnienie od podatku VAT – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – dostawy lokalu użytkowego nabytego w roku 2001.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2009 r. (data wpływu 19 maja 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2009 r. (data wpływu 5 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu użytkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu użytkowego. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 lipca 2009 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat przeznaczył do sprzedaży wyodrębniony lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 1.579,35 m2, usytuowany w budynku nr 10, który znajduje się w W. Nabycie obejmowało także udział – wynoszący 118/400 – w części nieruchomości wspólnej. Przedmiotowy lokal użytkowy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej Powiat nabył na podstawie decyzji Wojewody z dnia 27 lipca 2001 r. znak G(…). Nabycie lokalu użytkowego nie było obciążone podatkiem VAT. W konsekwencji – w opinii Wnioskodawcy – to nie może zostać uznane za dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia. Lokal ten umową użyczenia z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr G(…) został przekazany w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem statutowej działalności w zakresie opieki zdrowotnej.

Od momentu nabycia prawa własności opisanego lokalu użytkowego Powiatowi, jak również Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podmioty te nie ponosiły również wydatków na jego ulepszenie, w stosunku do których miałyby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosiły takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

Z pisma uzupełniającego z dnia 28 lipca 2009 r. wynika, iż w roku 1973 został wybudowany budynek użytkowy na potrzeby Zakładów Urządzeń (…). Następnie w budynku tym został wydzielony przedmiotowy lokal użytkowy nr 2, który został sprzedany przez te Zakłady aktem notarialnym z dnia 28 kwietnia 1995 r. nr Rep. A(…) Zespołowi Opieki Zdrowotnej. Przedmiotowy lokal użytkowy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej Powiat (Wnioskodawca) nabył na podstawie decyzji Wojewody z dnia 27 lipca 2001 r. Lokal został przekazany w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej umową użyczenia z dnia 19 czerwca 2001 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanego lokalu użytkowego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż lokalu użytkowego korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.


W oparciu o art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Zasadą jest, że stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.), zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.


Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.


Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.


Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca przeznaczył do sprzedaży wyodrębniony lokal użytkowy wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej nabyty na podstawie decyzji wojewody w roku 2001. Przedmiotowy lokal użytkowy został wydzielony z budynku użytkowego wybudowanego w roku 1973 na potrzeby Zakładów Urządzeń (…), a następnie w roku 1995 przez te Zakłady sprzedany Zakładowi Opieki Zdrowotnej. Od momentu nabycia przedmiotowego lokalu przez Powiat nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto, podmioty te nie ponosiły również wydatków na jego ulepszenie, w stosunku do których miałyby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosiły takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż dostawa przedmiotowej nieruchomości wypełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, uregulowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o podatku VAT, bowiem dostawa przedmiotowego lokalu nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata, tym samym, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Reasumując, sprzedaż lokalu użytkowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w przedmiotowej sprawie sprzedaż lokalu użytkowego, o którym mowa we wniosku, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług tylko na podstawie innego przepisu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: