Drukuj

Pytający ma wątpliwości, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wydawanie posiłków młodzieży mieszkającej w bursie.Zdaniem Pytającego, bursa jako jednostka oświatowa, nie prowadząca działalności gospodarczej, nie powinna płacić podatku VAT.

Bursa jest jednostką oświatową, a całodzienne wyżywienie jest statutowym obowiązkiem placówki. Usługi stołówkowe w bursie świadczone są samodzielnie przez Pytającego.


Ocena prawna stanu faktycznego:


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

W poz. 1 załącznika nr 4 w/w ustawy wyszczególnione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 55.23.15 „Usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich”.

Dział 55 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje świadczone przez hotele, motele, pensjonaty itp. usługi hotelarskie, w zakres których wchodzą usługi zakwaterowania i usługi towarzyszące wliczone w cenę rachunku za nocleg. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że całodzienne wyżywienie młodzieży w bursach stanowi statutowy obowiązek placówki i wchodzi w zakres usług zakwaterowania. Mając zatem na uwadze przepis art. 43, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, sprzedawane posiłki na rzecz młodzieży zakwaterowanej w bursie wchodzące w zakres usługi zaklasyfikowanej do symbolu PKWiU ex 55.23.15 będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, zgodnie z przywołanym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy, o ile świadczone przez Pytającego usługi zaklasyfikowane są do grupowania PKWiU ex 55.23.15 „usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich”, to usługa wydawania posiłków w stołówce bursy dla uczniów zakwaterowanych w bursie zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 87), obowiązkiem usługodawcy (producenta) jest zaklasyfikowanie wykonywanych przez siebie usług (produktów) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. Wynika to z faktu, że to właśnie usługodawca (producent) posiada wszelkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi (produktu) do odpowiedniego grupowania PKWiU tj.: informacje dotyczące charakteru usługi, technologii wytwarzania, rodzaju użytego surowca, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu. W przypadku jednak trudności w ustaleniu właściwego grupowania, usługodawca (producent) może zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (93-176 Łódź ul. Suwalska 29).

Podobne interpretacje: