Drukuj

Stan faktyczny: JSpółka posiada bufet zakładowy ogólnodostępny. Sprzedaż odbywa się poprzez kasę fiskalną i posiłki opodatkowane są stawką 7 %, towary sprzedawane są zgodnie ze stawkami V A T im przysługującymi. Do bufetu przyjmowane są towary (chleb, pączki, czekolady itp.) ze sklepów oraz posiłki (zupy, drugie dania itp.) z kuchni zakładowej. Z zakupów odliczamy naliczony V A T, gdyż jest on związany ze sprzedażą opodatkowaną. Bufet i kuchnia zakładowa stanowią całość. W kuchni też przygotowuje się posiłki profilaktyczne, oraz przegotowuje się mleko i parzy kawę zbożową. Czynność przekazania ich wynika z przepisów BHP. Nie ma fizycznej możliwości oddzielenia, które zakupy zostały dokonane na posiłki profilaktyczne, a które dla bufetu. Pytanie: 1. Czy przygotowanie posiłków profilaktycznych w stołówce zakładowej i ich przekazanie pracownikom pozbawia nas prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie ich produktów? 2. Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom posiłków profilaktycznych podlega opodatkowaniu VAT? 3. Czy wydawanie pracownikom zgodnie z Kodeksem pracy przegotowanego mleka i herbaty należy traktować jak posiłki profilaktyczne, czyli jakby to była usługa gastronomiczna, czy też przekazanie towarów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu muszą zostać spełnione określone w tym przepisie warunki. Usługa musi mieć charakter nieodpłatny, nie może być związana z prowadzonym przedsiębiorstwem lub musi być świadczona na cele osobiste m.in. pracowników a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Posiłki profilaktyczne, co do zasady stanowią usługę gastronomiczną, do której pracodawca jest zobowiązany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279). Usługi o charakterze nieodpłatnym (wydawanie posiłków profilaktycznych i napojów) świadczone na podstawie powyższego rozporządzenia są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i nie są świadczone na cele osobiste pracowników. Nie ma do nich zastosowanie norma zawarta w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do nabywanych usług. Nie stosuje się natomiast do nabywanych towarów, które są u podatnika przetwarzane.

W art. 7 ust. 2 ustawy VAT wskazano, że opisane w nich czynności (nieodpłatne) przekazania i zużycia towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) podlegają opodatkowaniu jedynie wówczas, jeżeli ich dokonywanie nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, które posłużyły tym czynnościom.

Spożyte przez pracowników w czasie pracy towary (kawa, herbata, soki itp.) nie są przekazaniem lub zużyciem na cele osobiste pracowników i nie podlegają opodatkowaniu VAT, ponieważ pracownicy nie realizują w zakładzie pracy celów osobistych.

Podobne interpretacje: