Drukuj

Czy prawidłowo został zastosowany art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) do wystawianych faktur z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 25 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2011 r. (data wpływu 5 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 kwietnia 2011 r. (data wpływu 5 kwietnia 2011 r.) o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz o podpis drugiej upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy osoby.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca został powołany w celach;

 1. wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie,
 2. prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka,
 3. doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 4. wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu (izolacji społecznej),
 5. wspierania kultury w Polsce,
 6. wspierania twórców młodego pokolenia zarówno profesjonalnych jak i amatorów,
 7. tworzenia warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia,
 8. inicjowania przedsięwzięć służących rozwojowi kultury,
 9. propagowania kultury i sztuki polskiej w kraju i zagranicą,
 10. działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym.

Usługi świadczone przez Zainteresowanego to:

 1. prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, jak również upowszechnianie kształcenia ustawicznego,
 2. prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 3. prowadzenie centrów wspierania organizacji pozarządowych,
 4. współpraca z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu lokalnego,
 5. współpraca międzynarodowa z organizacjami zagranicznymi, w szczególności zajmującymi się problematyką edukacji, wychowania i resocjalizacji,
 6. prowadzenie kampanii społecznych, w szczególności promujących postawę rozwoju człowieka przez pogłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin życia,
 7. działalność wydawnicza,
 8. realizacja projektów finansowana środkami publicznymi (budżetowymi).


Wnioskodawca obecnie realizuje projekt zlecony przez placówki oświatowe pt. „R…” polegający na prowadzeniu i organizacji warsztatów teatralno-językowych:

 1. WARSZTATY JĘZYKOWE – prowadzone w języku polskim i obcym (w zależności od wyboru twórczości danego Klasyka: Shakespeare - j. angielski, Molier - j. francuski, Goethe - j. niemiecki, Mickiewicz - j. polski, itd.) – tematycznie skupione wokół postaci omawianego Klasyka, jego twórczości, czasów w których żył i języka którym pisał, przygotowujące młodzież do udziału w pokazie warsztatów teatralnych.
 2. WARSZTATY INTERPERSONALNE – prowadzone w języku polskim – skupionych wokół rozwoju osobowości i inteligencji emocjonalnej uczestników, świadomości ich słabych i silnych stron, rozpoznaniu podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych niezbędnych w świadomym życiu – w oparciu o autorski konspekt zajęć.
 3. WARSZTATY TEATRALNE – prowadzone w języku polskim i obcym, jako uwieńczenie projektu, finalizowane pokazem pracy warsztatowej ze scen danego Klasyka w oryginale.


W ramach usługi przeprowadzany jest również nabór uczestników wśród uczniów placówki oświatowej.

Usługi realizacji zostały zlecone przez placówki oświatowe, które na ten cel pozyskały środki z budżetu Miasta.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał:

Wsparcie obejmuje 11 szkół ponadgimnazjalnych i 185 uczniów z tych szkół, a realizacja trwa od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r. Szkoły objęte wsparciem to: (…). Wszystkie są jednostkami publicznymi podległymi Urzędowi Miasta (organ prowadzący).

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (nie figuruje w żadnym rejestrze instytucji oświaty). Usługi w ramach „R…” nie można uznać za kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe. Zainteresowany jest niepubliczną organizacją pozarządową. Składając zapytanie odwołuje się do art. 43 ust. 1 pkt 26 jako świadczący usługi ściśle z tymi (wskazanymi w art. 43 ust. 1 pkt 26) usługami związane.

Usługi realizowane przez Wnioskodawcę w ramach projektu „R…” prowadzone są za zgodą Wydziału Oświaty Urzędu Miasta , pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Są to usługi wspierające szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności z art. 2a stwierdzającym, że:

 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
 2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1.


W tym konkretnym przypadku wspierane są działania zgodne z art. 1 ust. 15 (ustawy o systemie oświaty), który stwierdza, że system oświaty zapewnia w szczególności warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego. Poza tym podejmowane działania są także zbieżne z tymi, o których mowa w art. 1 ust. 1, 2 i 4.

Cele jakie przyświecają warsztatom to:

 • kreowanie twórczego podejścia do zdobywania wiedzy na temat siebie i świata,
 • kreatywna postawa,
 • rozwój umiejętności językowych,
 • umiejętność „czytania klasyki” – jak czerpać mądrość z doświadczeń przeszłych pokoleń, rozumieć zawarte w klasycznych dziełach ponadczasowe przesłania,
 • świadomość uczestniczenia w „teatrze życia codziennego” - rozpoznanie kompetencji emocjonalnych, zrozumienie zasady konsekwencji, wymiany energii i założenia, że szacunek jaki mamy do siebie przekłada się na szacunek do innych i vice-versa,
 • zdobycie większej świadomości obywatelskiej, której źródłem jest praca nad sobą, kreatywność, szacunek do drugiego człowieka i poszanowanie wartości, takich jak życzliwość, solidarność, otwartość,
 • wykorzystania wyobraźni, jako „narzędzia” w świadomym życiu i skutecznym działaniu.

Są to więc zajęcia, których zadaniem jest rozwój osobisty młodych ludzi. Cele te realizowane są poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące warsztaty językowe (angielski, niemiecki, francuski, polski), warsztaty interpersonalne (przełamanie barier wewnętrznych, kreowanie własnego ja i postawy wobec świata). Końcowym etapem jest pokaz teatralny zrealizowany przez wszystkich uczniów. Każda grupa odgrywa sztukę w języku odpowiednim dla oryginału (np. sztuki Szekspira odgrywane są po angielsku).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowo został zastosowany art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) do wystawianych faktur z tytułu świadczonych usług... Pytanie dotyczy wyłącznie zajęć w ramach projektu „R…”, a nie wszystkich usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, wystawiając faktury VAT może on korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jego usługi ściśle są związane z usługami wymienionymi w cytowanym punkcie.

W opinii Zainteresowanego, warsztaty „R…” są usługami, które można zakwalifikować do art. 43 ust. 1 pkt 26, jako „usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

   - oraz dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane”.

Za ściśle związane ze zwolnionymi usługami podstawowymi uznaje się, zgodnie art. 43 ust. 17, dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku gdy:

 1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej podlegającej zwolnieniu

lub

 1. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Prowadzone w ramach „R…” zajęcia spełniają ww. warunki, tj.:

 • są usługami ściśle powiązanymi z usługami świadczonymi przez jednostki systemu oświaty, tj. podległe Urzędowi Miasta 11 szkół ponadgimnazjalnych,
 • są prowadzone w ramach działalności statutowej Fundacji, w oparciu o ośrodki pozyskane przez wspomniane szkoły z budżetu Miasta ,
 • są nieodpłatne dla uczestników tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • celem tych działań nie jest osiągniecie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia ponieważ:
 • nie jest to usługa komercyjna, a odpłatna działalność statutowa,
 • nie stwierdzono na rynku konkurencyjnej oferty w tym zakresie,
 • wszelkie ewentualne zyski i tak przeznaczane są na działalność statutową.

W uzupełnieniu własnego stanowiska Zainteresowany wskazał:

Prowadzone w ramach „R…” zajęcia powinny być objęte zwolnieniem, jako usługi ściśle z tymi (wskazanymi w art. 43 ust. 1 pkt 26) usługami związane. Nie ma wątpliwości, iż warsztaty prowadzone na zlecenie szkół wymienionych w stanie faktycznym są ściśle powiązane z podstawowym zadaniem realizowanym przez te szkoły. Przedmiotowe usługi są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności z art. 2a ust. 1 i 2. Poza tym ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia ponieważ po pierwsze jest to działalność statutowa prowadzona przez organizację non-profit, a po drugie – w opinii Wnioskodawcy – każdy podatnik, który byłby na miejscu Zainteresowanego mógłby korzystać ze zwolnienia jako świadczący usługi ściśle z tymi (wskazanymi w art. 43 ust. 1 pkt 26) usługami związane, gdyż zgodnie z art. 2a ust. 1 nie tylko organizacje pozarządowe wspierają system oświaty ale także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Niezbędność tych usług zależy od podejścia. Jeśli przyjmować za podstawę niezbędności stwierdzenie, czy szkoły mogą funkcjonować bez tych usług, to oczywistym jest stwierdzenie, że tak. Jeśli jednak przyjmujemy za podstawę niezbędności pytanie, czy szkoła jest w stanie realizować zadania wskazane w art. 1 ustawy o systemie oświaty, bez wsparcia organizacji pozarządowych, w sposób adekwatny do potrzeb uczniów, to odpowiedź brzmi nie.

Szkoły publiczne w ramach posiadanych zasobów kadrowych nie są w stanie zapewnić swoim wychowankom tak rozbudowanej oferty zajęć. Niezbędność takiej współpracy dostrzegło już także Ministerstwo Edukacji Narodowej (zgodnie z biuletynem z Konferencji : „Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi - przykłady dobrych praktyk”, która miała miejsce 13 stycznia 2007 r. w Sejmie, dostępny na stronie sejm.gov.pl). W ramach swojego wystąpienia przedstawiciel MEN stwierdził m.in., że „w celu skutecznej realizacji wychowawczej funkcji, szkoły szukają wsparcia u różnych partnerów społecznych”.

Poza tym wymienił następujące tendencje w rozwoju współdziałania szkół i organizacji pozarządowych: (...)

 • wspieranie szkół w realizowaniu jej zadań edukacyjnych, szczególnie w zakresie ekologii, regionalizmu, sportu i turystyki, kultury, nauczania jeżyków obcych, technologii informatycznej, patriotyzmu; (…)
 • wspólne uaktywnianie dzieci i młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego – kształtowanie postaw obywatelskich.

Przedstawiciel MEN wskazywał także jak ogromne znaczenie ma realizacja zadań przez organizacje pozarządowe z obszaru zapobiegania problemowym zachowaniom uczniów oraz zapewnienia atrakcyjnych ofert spędzania czasu wolnego.

Wszystkie te działania są częścią „R…”, a w ocenie szkół realizujących ten projekt są niezbędne. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż uczniowie nie ponoszą kosztów udziału w tych zajęciach. Finansowane są one dla nich przez szkołę macierzystą ze środków pozyskanych przez te szkoły. Placówki oświatowe, z uwagi na ograniczone środki finansowe, co do zasady nie wydatkują ich na usługi, którą nie są niezbędne. Brak zwolnienia z opodatkowania spowoduje:

 1. Utrudnienia w realizacji bieżącej edycji – umowy podpisywano na przełomie 10/11.2010 r. przy stanie prawnym przyznającym zwolnienie, więc W sytuacji opodatkowania od dnia 1 stycznia 2011 r. tych działań środki na realizacje działań ulegną rażącemu zmniejszeniu powodując ich mniejszą skuteczność. Umowy podpisano na kwoty brutto więc ewentualny podatek /AT już wchodzi w zakres tej kwoty, a możliwości zwiększenia zaangażowania finansowego przez szkoły są wykluczone.
 2. Zakończenie projektu na tej edycji – koszty organizacji zajęć w przypadku opodatkowania wzrosną o 23%m, czyli niemal o 1/4. W tej sytuacji nie będzie możliwe dalsze realizowanie wsparcia.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Stosownie do art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym przez art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, str. 1 ze zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie zwalniają m.in. kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), obowiązującego do dnia 5 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Przepis ten potwierdza, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ma przede wszystkim charakter podmiotowy tzn. odnosi się wyłącznie do podmiotów wymienionych w ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz powtórzonych w § 13 ust. 1 pkt 19 cyt. rozporządzenia. Oznacza to, że podmioty które świadczą usługi w zakresie kształcenia i wychowania, a nie zostały wymienione w analizowanych przepisach nie mogą korzystać ze zwolnienia. Ponadto, „dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane” muszą być wykonywane przez podmiot, który jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z VAT, tj. do jednostki objęte systemem oświaty, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przed podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

   - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zwalnia się również od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane (§ 13 ust. 20 rozporządzenia z 22 grudnia 2010 r.).

Powyższe przepisy dotyczą jednak wyłącznie usług w nich wymienionych, tj. kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit a. lub
 2. ich głównym celem jest osiągniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.


Ponadto przepisem art. 43 ust. 17a ustawy, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług związanych z usługami wymienionymi m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 26, wskazując, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca obecnie realizuje projekt zlecony przez placówki oświatowe pt. „R…” polegający na prowadzeniu i organizacji warsztatów teatralno-językowych:

 1. WARSZTATY JĘZYKOWE – prowadzone w języku polskim i obcym (w zależności od wyboru twórczości danego Klasyka: Shakespeare - j. angielski, Molier - j. francuski, Goethe - j. niemiecki, Mickiewicz - j. polski, itd.) – tematycznie skupione wokół postaci omawianego Klasyka, jego twórczości, czasów w których żył i języka którym pisał, przygotowujące młodzież do udziału w pokazie warsztatów teatralnych.
 2. WARSZTATY INTERPERSONALNE – prowadzone w języku polskim – skupionych wokół rozwoju osobowości i inteligencji emocjonalnej uczestników, świadomości ich słabych i silnych stron, rozpoznaniu podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych niezbędnych w świadomym życiu – w oparciu o autorski konspekt zajęć.
 3. WARSZTATY TEATRALNE – prowadzone w języku polskim i obcym, jako uwieńczenie projektu, finalizowane pokazem pracy warsztatowej ze scen danego Klasyka w oryginale.


Końcowym etapem jest więc pokaz teatralny zrealizowany przez wszystkich uczniów. Każda grupa odgrywa sztukę w języku odpowiednim dla oryginału (np. sztuki Szekspira odgrywane są po angielsku).

Zainteresowany nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (nie figuruje w żadnym rejestrze instytucji oświaty). Usługi w ramach „R…” nie można uznać za kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe. Zainteresowany jest niepubliczną organizacją pozarządową. Składając zapytanie odwołuje się do art. 43 ust. 1 pkt 26 jako świadczący usługi ściśle z tymi (wskazanymi w art. 43 ust. 1 pkt 26) usługami związane. W związku z powyższym należy stwierdzić, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie spełniają warunków do zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 43 ust. 17 oraz 17a ustawy bowiem w przypadku usług dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych usługą podstawową byłoby kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Tym samym przedmiotowych warsztatów nie można uznać za usługę niezbędną do świadczenia usługi podstawowej. Są to bowiem zajęcia dodatkowe, które nie obejmują wszystkich uczniów wskazanych przez Wnioskodawcę szkół. Pozostali uczniowie kształcą się na poziomie ponadgimnazjalnym bez uczestnictwa w ww. warsztatach. Ponadto, aby powyższe usługi mogły skorzystać ze zwolnienia musiałyby być wykonane przez podmioty świadczące usługę główną, tj. przez szkoły ponadgimnazjalne, a nie przez Zainteresowanego.

Dodatkowo w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy wskazano iż, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Jednak w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z nauczaniem języków obcych lecz z przygotowaniem młodzieży do udziału w pokazie warsztatów teatralnych. Tym samym świadczone usługi w zakresie warsztatów językowych również nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie mogą korzystać ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26, 28 i 29. W związku z powyższym do faktur wystawianych z tytułu świadczonych usług, realizowanych w ramach projektu pt. „R…” nieprawidłowo zastosowano art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Informuje się, że od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), w którym § 13 ust. 19 i otrzymał brzmienie:

„Zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”.

Z kolei od dnia 1 kwietnia 2011 r. art. 43 ust. 17 ustawy otrzymał brzmienie: „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit a. lub
 2. ich głównym celem jest osiągniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia”.


Natomiast art. 106 ust. 1 ustawy, od dnia 1 kwietnia 2011 r. brzmi: „Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: