Drukuj

określenie stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych oraz egzaminacyjnych dla spawaczy;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13.04.2011 r. (data wpływu 18.04.2011r.), uzupełnionym w dniu 19.07.2011 r. (data wpływu 21.07.2011r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13.07.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych oraz egzaminacyjnych dla spawaczy– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych oraz egzaminacyjnych dla spawaczy.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19.07.2011 r. (data wpływu 21.07.2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 13.07.2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Zawodowego „A.”. Placówka została wpisana przez Kuratora Oświaty w dniu 10.09.1996 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako niepubliczna placówka oświatowa prowadząca działalność w formach pozaszkolnych w zakresie organizacji kursów. Na stronie www.kuratorium.waw.pl jest wykaz szkół i placówek i pod poz. 206 tego wykazu jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego „A.”.

Jako podatnik VAT w 2010 roku Wnioskodawca uzyskał wskaźnik usług opodatkowanych 11%, były to usługi związane ze spawaniem. Usługi zwolnione to szkolenie i egzaminowanie spawaczy.

Poniżej wykaz szkoleń i egzaminów przewidywanych w 2011 roku.

Informacja o kursach w 2011 roku;

 1. Kursy dla początkujących na uprawnienia w zakresie spawania spoinami pachwinowymi zakończone egzaminem i wydaniem „Książeczki Spawacza” oraz świadectwa z egzaminu wg PN-EN 287-1.
  • kurs spawania łukowego elektrodą otuloną
  • kurs spawania łukowego w osłonie C02 i mieszanek ( MAG),
  • kurs spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie argonu (TIG),
 2. Kurs dla początkujących na uprawnienia w zakresie spawania gazowego blach spoinami czołowymi zakończone egzaminem i wydaniem „Książeczki Spawacza” oraz świadectwa z egzaminu wg PN-EN 287-1.
 3. Inne kursy podstawowe zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia;
  • kurs przecinaczy plazmowych lub tlenowych.
  • kurs lutowania gazowego rur miedzianych.
  • kurs obsługi zgrzewarek oporowych.
 4. Kursy dla spawaczy z uprawnieniami w danej metodzie wymienionymi w punkcie A i B zakończone egzaminem na uprawnienia spawacza blach spoinami czołowymi i wydaniem świadectwa z egzaminu wg PN-EN 287-1 oraz dokonaniem wpisu do „Książeczki Spawacza”.
 5. Kursy dla spawaczy blach spoinami czołowymi zakończone egzaminem na uprawnienia spawacza rur spoinami czołowymi i wydaniem świadectwa z egzaminu wg PN-EN 287-1 oraz dokonaniem wpisu do „Książeczki Spawacza”.
 6. Weryfikacja, czyli przedłużenie uprawnień;
  • egzamin sprawdzający w zakresie spawacz spoinami pachwinowymi.
  • egzamin sprawdzający w zakresie spawacz blach lub rur spoinami czołowymi.


Usługa polega na jednodniowym szkoleniu i egzaminie na uprawnienia spawacza i zakończona jest wydaniem świadectwa z egzaminu wg PN-EN 287-1 oraz dokonaniem wpisu do „Książeczki Spawacza”.

Szkolenia i egzaminy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Obowiązek posiadania uprawnień przez spawaczy wynika z wielu branżowych rozporządzeń i norm: m.in.;

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40. poz. 470). Rozdział 4. Kwalifikacje spawaczy.
 2. Obowiązującą Polską Normę PN-EN 287-1 i 2, która określa, że świadectwo z egzaminu kwalifikacyjnego spawacza ważne jest dwa lata.

Szkolenia i egzaminy są prowadzone z zachowaniem wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216, z późn. zm.).

Ośrodek nie ubiegał się o akredytację swoich szkoleń w Kuratorium, bo dotychczas nie było takiej potrzeby, a jest to czynność odpłatna. W to miejsce Wnioskodawca posiada, też odpłatne, ale konieczne w szkoleniach atest Instytutu i uznanie Urzędu Dozoru Technicznego, które też są akredytacją. Wnioskodawca nadmienia, że szkolenie i egzaminowanie spawaczy w placówce oświatowej dotyczy tylko osób dorosłych.

Natomiast odnośnie usługi wymienionej w punkcie F. - weryfikacja, czyli przedłużenie uprawnień spawacza - w wyżej wymienionych przepisach nie ma obowiązku szkolenia podczas przedłużenia uprawnień jest tylko egzamin praktyczny i teoretyczny.

W uzupełnieniu dodano, iż Ośrodek prowadzony przez Wnioskodawcę jest jednostką objętą systemem oświaty, jednakże prowadzone szkolenia nie są akredytowane w kuratorium, gdyż nie ma takiego obowiązku, a dotychczas nie było takiej potrzeby.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Które wymienione szkolenia i egzaminy są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 punkt 26 a ustawy o VAT, jako, że Wnioskodawca jest placówką niepubliczną objętą systemem oświaty, ale szkoli tylko osoby dorosłe...
 2. Które wymienione szkolenia i egzaminy są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 punkt 29 a ustawy o VAT, jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach...

Ad. 1.

Ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a sformułował warunek zwolnienia z VAT jednostek systemu oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

W zakresie usług świadczonych przez Wnioskodawcę na pewno jest kształcenie. Żeby można było skorzystać ze zwolnienia na podstawie punktu 26 lit. a musi być jeszcze wychowanie. Zdaniem Zainteresowanego w każdym szkoleniu jest jakiś element wychowania, nawet w przypadku ludzi dorosłych.

Ad. 2.

Kursy wymienione w poz. od A do E są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 punkt 29 lit. a jako usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Nie mam zdania odnośnie zwolnienia dla usług wymienionych w punkcie F.

 • egzamin sprawdzający w zakresie spawacz spoinami pachwinowymi,
 • egzamin sprawdzający w zakresie spawacz blach lub rur spoinami czołowymi.

Jest to usługa przewidziana w obowiązujących przepisach polegająca na egzaminie teoretycznym i praktycznym i wydaniu odpowiednich zaświadczeń. W odpowiednich przepisach nie mówi się nic o szkoleniu, są to tylko egzaminy. Czy sam egzamin jest usługą kształcenia zawodowego i może korzystać ze zwolnienia z VAT wg art. 43 punkt 29 lit. a jako usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Na to pytanie nie znaleziono dotychczas odpowiedzi.

Takich Ośrodków, szkolących spawaczy jest w Polsce kilkaset. Niektóre z nich doliczyły do tej usługi podatek VAT 23% inne wykupiły w Kuratorium akredytację i wystawiają faktury zw, czyli bez VAT.

W uzupełnieniu dodano, iż Wnioskodawca uważa, że jeśli sam egzamin weryfikacyjny spawaczy bez dodatkowego szkolenia mieści się w pojęciu kształcenia i wychowania, to w Ośrodku Szkolenia Zawodowego „A.” jako jednostce objętej systemem oświaty, przysługuje także zwolnienie tego egzaminu z VAT na podstawie Ustawy o VAT art. 43 ust. 1, pkt 26 a, pomimo braku akredytacji w Kuratorium Oświaty. Zainteresowany zaznacza, że spawaczem można zostać dopiero po ukończeniu 18-go roku życia.

Ponadto, przy weryfikacjach wymienionych w punkcie F Wnioskodawca uważa, że powinno przysługiwać też zwolnienie z podatku VAT jak dla kursów i szkoleń mimo, że w obowiązujących przepisach nie ma bezpośredniego wymogu poprzedzenia egzaminu szkoleniem. Nie jest możliwe zdać bardzo trudny egzamin bez dodatkowego szkolenia, szczególnie w sytuacji, gdy kilka lub kilkanaście lat ktoś nie pracował w zawodzie spawacza. Takie szkolenia a przynajmniej instruktaże są prowadzone przez Wnioskodawcę. Jeśli przyjąć, że weryfikacja jako egzamin zawodowy mieści się w pojęciu kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, to pozostały wymóg Ustawy o VAT art. 43 ust. 1, pkt 29 lit. a jest spełniony. Egzamin weryfikacyjny jest prowadzony w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Obowiązującymi przepisami prawa jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Sposób przeprowadzenia takiego egzaminu jest bardzo szczegółowo opisany w normie PN-EN-287 1 i 2 na którą powołuje się w/w rozporządzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania lub uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, wraz z dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związane – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Ustawodawca zwolnił również z podatku od towarów i usług usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26) lecz: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Zawodowego „A.”. Placówka została wpisana przez Kuratora Oświaty w dniu 10.09.1996 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako niepubliczna placówka oświatowa prowadząca działalność w formach pozaszkolnych w zakresie organizacji kursów. Na stronie www.kuratorium.waw.pl jest wykaz szkół i placówek i pod poz. 206 tego wykazu jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego „A.”. Wnioskodawca nadmienia, że szkolenie i egzaminowanie spawaczy w placówce oświatowej dotyczy tylko osób dorosłych.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, iż „Ośrodek prowadzony przez Wnioskodawcę jest jednostką objętą systemem oświaty, jednakże prowadzone szkolenia nie są akredytowane w kuratorium, gdyż nie ma takiego obowiązku, a dotychczas nie było takiej potrzeby”.

Wątpliwości Zainteresowanego budzi fakt, które wymienione szkolenia i egzaminy są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 punkt 26 a ustawy o VAT, jako, że Wnioskodawca jest placówką niepubliczną objętą systemem oświaty, ale szkoli tylko osoby dorosłe, a które są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) ustawy, z uwagi na fakt, iż są przeprowadzane na podstawie odrębnych przepisów.

W ustawodawstwie brak jest definicji kształcenia i wychowania, w związku z powyższym należy sięgnąć do języka powszechnego, jak również do teorii nauk pedagogicznych i teorii wychowania.

Słownik języka polskiego PWN definiuje proces kształcenia jako czynności, których celem jest: „przekazywać komuś wiedzę, umiejętności”, „czynić starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności”, „rozwijać cechy charakteru” („Słownik języka polskiego PWN” pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005).

W świetle powyższego proces kształcenia można określić jako proces, którego celem jest uzyskiwanie uzupełnianie wiedzy ogólnej, a także umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Podobne stanowisko jest wypracowane w dorobku Wspólnoty Europejskiej - we Wspólnym sprawozdaniu 2008 Rady i Komisji UE z postępów w realizacji programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” - „Uczenie się przez całe życie dla wiedzy, kreatywności i innowacyjności”, wskazano iż: „Uczenie się przez całe życie wspiera kreatywność i innowacyjność oraz umożliwia pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym”. Celem świadczonych usług w zakresie kształcenia, jest uzyskanie bądź poszerzenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a w efekcie przyswojenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników.

Podkreślić jednocześnie należy, że w świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy nie jest konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Zwolnienie określone w powyżej wskazanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ww. ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Stosownie do art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 3a) powołanej ustawy, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Z kolei art. 3 pkt 17 w/w ustawy stanowi, iż przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wskazuje, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. W myśl ust. 2 pkt 3 powołanego przepisu, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez osobę fizyczną.

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy o VAT, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Wnioskodawca wskazuje, iż jako placówka, która „została wpisana przez Kuratora Oświaty w O. w dniu 10.09.1996 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako niepubliczna placówka oświatowa prowadząca działalność w formach pozaszkolnych w zakresie organizacji kursów” prowadzi kursy i egzaminy dla spawaczy.

W świetle przywołanych przepisów prawa, Wnioskodawca, prowadząc Ośrodek objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty jako niepubliczna placówka oświatowa prowadząca działalność w formach pozaszkolnych w zakresie organizacji kursów, w zakresie usług opisanych we wniosku, świadczy usługi w zakresie kształcenia o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy. Przedmiotowe kursy i szkolenia są prowadzone dla osób, które ukończyły 18 rok życia, i stanowią usługi w zakresie kształcenia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Wskazać należy, iż egzaminy przeprowadzane przez Wnioskodawcę, są formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu (spawacza) i jako takie, prowadzone przez niepubliczną placówkę oświatową podlegają również zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Zatem w analizowanej sprawie spełnione są wszystkie przesłanki do zastosowania w omawianym przypadku zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a).

Z uwagi na powyższe w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, gdyż przepis ten odnosi się do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w pkt 26. Tym samym niemożliwym jest jego zastosowanie, pomimo, iż Wnioskodawca świadczy przedmiotowe usługi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe, gdyż świadczone usługi korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, a nie jak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego – przedmiotowe świadczenia objęte są zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: