Drukuj

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauki języków obcych z zastosowaniem metody SITA.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2011r. (data wpływu 3 października 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2012r. (data wpływu 11 stycznia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauczania języków obcych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauczania języków obcych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 stycznia 2012r. (data wpływu 11 stycznia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 28 grudnia 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zakres działalności Wnioskodawcy to między innymi nauka języków obcych nr PKWiU 85.59.A. Jest czynnym podatnikiem VAT i zgodnie z właściwością miejscową od 1 stycznia 2010r. Wnioskodawca należy do Urzędu Skarbowego ….. W roku 2010 oraz w latach poprzednich Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 43 pkt 1 - załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami.

Ze względu na wielkość obrotów w skali roku Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 pkt 1 przywołanej ustawy. Po zmianach wprowadzonych w 2011r. usługi nauczania języków obcych zostały umieszczone w art. 43 ust. 1 pkt 28 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz 535 ze zmianami.

Wnioskodawca nie należy do grupy podmiotów świadczących usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 oraz 29 Ustawy o Podatku od Towarów i usług.

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych rejestrowaną przez kasę fiskalną znajdującą się w siedzibie i miejscu prowadzenia działalności: K…. ul. …. oraz sprzedaż na rzecz firm. Sprzedaż ta dokumentowana jest fakturami VAT.

Nauczanie języków obcych odbywa się metodą „sita", a usługa - nauczanie języka obcego składa się z kilku elementów. Elementy te opodatkowane są różnymi stawkami podatku VAT.

W ramach kursu - nauczanie języka obcego:

  • każdy klient zakupuje urządzenie „sita", które jest opodatkowane stawką 23% VAT,
  • podręcznik wraz z płytami CD stanowiących całość, które są opodatkowane po zmianach od 1 kwietnia stawką podatku VAT - 5 % (Głównym dostawcą urządzeń oraz podręczników wraz z płytami jest firma: S………),
  • kurs nauki języka obcego 1 godz. na urządzeniu "sita" w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 1 godz. z lektorem.

Lektorzy zatrudniani są głównie na umowę zlecenie. Są to studenci studiów wyższych o kierunkach językowych (filologia angielska, germanistyka itp.) oraz osoby, które takie wykształcenie zdobyły. Kursy nauki języka obcego odbywające się w siedzibie/miejscu prowadzenia działalności są opodatkowane stawką zwolnioną, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 przywołanej na wstępie ustawy.

Po zakończeniu kursu klient otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu taką metodą.

Prowadzony kurs odbywa się w stopniu podstawowym, średnio zaawansowanym lub zaawansowanym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że urządzenie SITA wykorzystywane jest do utrwalania przerabianego materiału zgodnie z metodą SITA. Urządzenie to jest elementem pomocniczym, aczkolwiek niezbędnym, aby pracować zgodnie z metodą SITA.

Kurs metodą SITA jest efektywniejszy poprzez zastosowanie relaksu w zapamiętywaniu przerabianego materiału. Lektor prowadzi zajęcia w sposób konwencjonalny w oparciu o materiały SITA (podręcznik + zestaw płyt).

„...System SITA został opracowany w Niemczech i przebadany na Uniwersytecie B. w H. System ten uaktywnia ogromny, naturalny potencjał, jaki znajduje się w każdym z nas. W stanie relaksu następuje synchronizacja pracy półkul mózgowych, co prowadzi do zwiększenia możliwości twórczych i percepcyjnych.

Relaksacyjna metoda nauki SITA stanowi równocześnie terapię dla naszego organizmu, wyzwala nas z napięć, zapewnia odpoczynek, uodparnia i stymuluje. Przyswajając wiedzę systemem SITA w łatwy i przyjemny sposób skutecznie i trwale zapamiętujemy nowe informacje, szybko przełamujemy bariery mówienia, kilkakrotnie szybciej opanowujemy nowy język...”.

„...W procesie uczenia się języków obcych w systemie SITA urządzenie SITA pomaga we wchodzeniu w stan relaksu i utrzymywaniu się w nim w czasie odsłuchiwania (lekcji językowej. Urządzenie SITA przetwarza oddech człowieka na bodźce świetlne i dźwiękowe. Człowiek, odbierając te bodźce, tj. widząc przez zamknięte powieki czerwone światła diod, zaświecających się i gasnących w rytm oddechu, oraz słysząc pulsujący w tym rytmie tzw. dźwięk bio, podświadomie reguluje i wyrównuje częstotliwość i głębokość własnego oddechu.

Taki proces sprzyja wchodzeniu w stan relaksu. W stanie relaksu półkule mózgowe lepiej współpracują ze sobą niż wstanie aktywności i wielokrotnie wzrasta zdolność mózgu do percepcji i zapamiętywania informacji...”.

Wnioskodawca nie jest nauczycielem i sam nie prowadzi przedmiotowych zajęć nauki języka.

Zleceniodawcami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz właściciele firm, a także pracownicy kierowani przez podmioty gospodarcze. Umowa przewiduje poprowadzenie kursu językowego w określonym wymiarze godzin.

Bezpośrednim uczestnikiem świadczonych usług są klienci indywidualni, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wysyłani przez firmę pracownicy.

Pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą jest podpisywana umowa na wykonanie usługi -prowadzenie kursu nauki języka metodą SITA. Kurs obejmuje 40 jednostek lekcyjnych po 60 minut każda. Kurs prowadzony jest w blokach po 2 jednostki.

Pomiędzy Wnioskodawcą, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia podpisywane są umowy cywilno-prawne lub umowy na wykonania usługi.

Nauczyciele zatrudnieni przez Wnioskodawcę jeśli prowadzą działalność gospodarczą za wykonaną usługę dla Wnioskodawcy wystawiają fakturę VAT lub rachunek.

Na umowę zlecenie zatrudniani są głównie studenci studiów wyższych o kierunkach językowych oraz osoby, które posiadają takie wykształcenie.

Urządzenie SITA wykorzystywane jest do zapamiętywania kursów językowych opracowanych metodą SITA w podręcznikach i nagranych na płytach CD. Urządzenie to może również służyć do zapamiętywania samodzielnie opracowanych materiałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na kurs języka obcego prowadzonego na urządzeniu Sita oraz naukę języka obcego z lektorem została zastosowana właściwa stawka...

Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowana stawka podatku VAT – zwolniona, jest zastosowana prawidłowo zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami. Ponieważ kurs prowadzony w takim systemie jest typową usługa nauczania języków obcych, a tym samym korzysta ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ww. ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
  2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto przepisem art. 17a ww. ustawy ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług związanych z usługami wymienionymi m. in. w art. 43 ust. 1 pkt 26, wskazując, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zastosowanie zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania.

Zwolnienie z opodatkowania usług nauczania języków obcych ustawodawca przewidział w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT jednakże, przepis ten obejmuje usługi inne niż wymienione w punktach 26, 27 i 29 ust. 1 art. 43 ustawy o VAT. Należy zatem w pierwszej kolejności zbadać, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi nauczania języków obcych nie stanowią usług wymienionych w tych punktach.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że nie należy do grupy podmiotów świadczących usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o VAT.

Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi nauczania języka obcego nie są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 gdyż nie spełniają warunków, o których mowa w ww. przepisach.

W konsekwencji stwierdzić należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym kursy nauki języka obcego z lektorem metodą SITA korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Ustawodawca zwolnił bowiem od podatku usługi nauczania języków obcych nie uzależniając tych zwolnień od konkretnych metod nauczania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że świadczone usługi są objęte zwolnieniem od podatku, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia stawki podatku VAT lub ewentualnego zwolnienia od podatku nabywanych w ramach przedmiotowego kursu przez jego uczestników urządzeń SITA oraz podręczników wraz z płytami CD, gdyż Wnioskodawca nie zadał pytania w tym zakresie i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie. Jeżeli Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem indywidualnej interpretacji w tym zakresie, winien wystąpić z odrębnym wnioskiem, w którym opisze zaistniały w tej sprawie stan faktyczny, przedstawi własne stanowisko, zada stosowne pytanie oraz uiści należną opłatę.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: