Drukuj

Czy korzystanie przez Spółkę z usług świadczonych przez firmę włoską jest dla Spółki importem usług, jeżeli tak to czy usługi te (pośrednictwo pieniężne) - są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o VAT?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60), art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4, 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz. 535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005r (wpłynęło 16.02.2005) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące uznania usług świadczonych przez firmę włoską (dotyczące autoryzacji transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych oraz zarządzania procesem płatności za pomocą kart) za import usług oraz zwolnienia tych usług od podatku od towarów i usług - za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 16.02.2005r Strona złożyła wniosek z dnia 15.02.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.
Z przedmiotowego pisma wynika:
Stan faktyczny
Spółka świadczy na rzecz instytucji bankowych usługi związane z obsługą płatności - obrotem bezgotówkowym - dokonywanym przy pomocy kart płatniczych. Usługi te mają charakter kompleksowy - obejmują wszystkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Bank transakcji płatniczych.W związku z reorganizacją działalności - została ona podzielona pomiędzy dwa podmioty - Spółkę oraz firmę włoską specjalizującą się w obsłudze transakcji kartami płatniczymi. Podział czynności pomiędzy te dwa podmioty jest dokonany w ten sposób, że firma włoska będzie dokonywała autoryzacji transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych a także będzie zarządzała procesem płatności za pomocą kart. Natomiast Spółka będzie wykonywała własne - szersze usługi, wykorzystując w dużej części usługi dostarczone przez firmę włoską. Ostateczne przekazanie rezultatów usług jest dokonywane w relacji Spółka - Bank. Odpowiedzialność za wykonanie kompleksowej usługi obsługi transakcji dokonanych za pomocą kart oraz za wszelkie inne czynności związane z tym rodzajem usług - ponosi Spółka. Usługi wykonywane przez Spółkę, jak i te wykonywane przez firmę włoską - na rzecz Spółki - w ostateczności świadczone są na rzecz Banku.
Spółka do zapytania dołączyła pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z dnia 22.12.2004r - z którego wynika, że usługi wykonywane przez firmę - kompleksowa usługa świadczona na rzecz banków (klientów banków) w związku z obrotem bezgotówkowym dokonywanym przy pomocy kart płatniczych w oparciu o uprawnienia dostępy do systemów bankowych różnych banków oraz usługi wykonywane na rzecz banku polegające na autoryzacji transakcji oraz zarządzanie kartami - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.12.10.-00 "Usługi pośrednictwa pieniężnego, pozostałe".
Zapytanie
Czy korzystanie przez Spółkę z usług świadczonych przez firmę włoską jest dla Spółki importem usług, jeżeli tak to czy usługi te - są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ustawy o VAT?
Stanowisko wnioskodawcy
Zdaniem Spółki, wynikającym z pisma - przy korzystaniu z usług świadczonych przez firmę włoską - Spółka jest podatnikiem z tytułu importu usług, jednakże usługi te są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ustawy o VAT.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił:
- uznać stanowisko podatnika dotyczące zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności, których dotyczy zapytanie - związanych z obsługą płatności - obrotem bezgotówkowym - dokonywanym przy pomocy kart płatniczych - za prawidłowe.
Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy
Zgodnie z art.2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług - za import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 4.
Ww. przepis art.17 ust.1 pkt 4 stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.
Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.
Regulacja zawarta w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy ma zastosowanie do usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy. W powołanym art.27 ust.4 pkt 4 figurują m.in. usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe (...), zaś w art.27 ust.4 pkt 11 - usługi agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 - 10.
A zatem, w związku z faktem, że usługi te są świadczone przez firmę włoską na rzecz firmy polskiej - w świetle ww. przepisów usługi te należy zaliczyć do usług, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa gdzie nabywca usługi posiada siedzibę - czyli Polska. Zgodnie więc z cytowanymi wyżej przepisami Spółka - jako usługobiorca usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce - dokonuje importu usług.
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1- zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.Pod poz.3 w załączniku nr 4 - figurują usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem (...) PKWiU ex 65-67.
Ponieważ z załączonego przez Stronę pisma Urzędu Statystycznego wynika, że przedmiotowe usługi wykonywane przez firmę włoską mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00, a zatem zawierają się w usługach wymienionych w ww. załączniku nr 4 do ustawy, a jednocześnie nie zostały wymienione w wyłączeniach ze zwolnienia, o których mowa w powyższym załączniku - należy uznać, że usługi te są zwolnione od podatku od towarów i usług.
Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola stoi na stanowisku, iż Spółkę dokonuje importu usług - wykonywanych przez firmę włoską. Usługi te dotyczące autoryzacji transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych oraz zarządzania procesem płatności za pomocą kart - podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na mocy ww. art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT.
Jednocześnie informuje się Stronę, że odpowiedź na złożone zapytanie w części dotyczącej zwolnienia usług świadczonych przez podatnika oraz przez firmę włoską - kompleksowej obsługi płatności - obrotem bezgotówkowym - dokonywanym przy pomocy kart płatniczych - zostanie przedstawiona w odrębnym postanowieniu.

P O U C Z E N I E

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w dniu złożenia zapytania przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.
Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art.14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art.14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z art.14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia, zgodnie z art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: