Drukuj

Czy opisane wyżej usługi są zwolnione z podatku VAT? Zdaniem Podatnika zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami), są zwolnione od podatku VAT.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku xxxxxxxxxxxxx z dnia 14.01.2005 roku (wpływ do Urzędu 19.01.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych na rzecz instytucji finansowych

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Opis sytuacji podany przez Pytającego:

Podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, której podstawą będzie świadczenie usług na rzecz instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek, działających na podstawie ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych oraz ustawy Prawo Bankowe. Usługi Podatnika będą świadczone na podstawie długoterminowej umowy ramowej. Poniżej przedstawiono opis czynności wykonywanych w ramach tych umów:

Pracownicy Podatnika, na podstawie informacji uzyskanych od w/w klientów o zadłużeniach kredytobiorców będą kontaktować się z kredytobiorcami, pożyczkobiorcami i ich poręczycielami, przekazując im w imieniu klientów wezwania do zapłaty. Działania będą miały na celu zmobilizowanie w/w osób do spłaty zadłużenia. Dłużnicy kwoty zaległości wpłacać będą klientom Podatnika na ich rachunki bankowe, bez pośrednictwa Podatnika w przepływie pieniędzy.

Zgodnie z umową ramową wynagrodzenie z tyt. w/w usług płacone będzie w okresach miesięcznych, kwota wynagrodzenia uzależniona będzie od wysokości faktycznie spłaconych przez dłużników kwot i będzie stanowić procentowo określony odsetek od kwot wpłaty, która nastąpi po czynnościach wykonanych przez Podatnika.

Pytający klasyfikuje opisane wyżej usługi do PKWiU 67.13.10-00.90 "Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana".

Pytanie:

Czy opisane wyżej usługi są zwolnione z podatku VAT...

Stanowisko podatnika:

Zdaniem Podatnika zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami), są zwolnione od podatku VAT.

Ocena prawna:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535ze zm.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 3 załącznika wymienione zostały:

Usługi pośrednictwa finansowego (65-67) z wyłączeniem:

  1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
  2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
  3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
  4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
  5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
  6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami lub innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12,
  7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12,
  8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
  9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Z opisu czynności, które zamierza wykonywać Pytający w ramach prowadzonej działalności wynika, że czynności te, prowadzone w imieniu i na rachunek klientów, mają na celu ściąganie długów od kredytobiorców, pożyczkobiorców i ich poręczycieli. Zatem czynności te, jako wyłączone z załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług i nieobjęte obniżoną stawką podatku, opodatkowane są według 22% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy.

Zatem stanowiska Pana odnośnie zwolnienia od podatku VAT czynności opisanych we wniosku z dnia 14.01.2005 roku, w ocenie Naczelnika tut. Urzędu jest nieprawidłowe.

Dodatkowo tut. organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz. U. Nr 89, poz. 844, do celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2005 roku - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 87) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego, tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, który dokona prawidłowej klasyfikacji.

Organy podatkowe nie są władne do wydawania jakichkolwiek opinii klasyfikacyjnych.

Biorąc pod uwagę, że opisane przez Pana czynności będą wykonywane dopiero w przyszłości oraz z uwagi na to, że posiada Pan wątpliwości co do klasyfikacji tych czynności, wskazane byłoby wystąpienie do w/w organu statystycznego o dokonanie takiej klasyfikacji w oparciu o PKWiU. Kierując wniosek o wydanie opinii klasyfikacyjnej, podmiot powinien w sposób wyczerpujący przedstawić stan faktyczny oraz opisać wykonywane czynności.

W ocenie tut. organu podatkowego, tylko opinia klasyfikacyjna wydana przez władny do tego organ statystyczny, skierowana bezpośrednio do zainteresowanego podmiotu może rozstrzygnąć istniejące wątpliwości klasyfikacyjne, co z kolei pozwoli podatnikowi rozstrzygnąć wątpliwości odnośnie stosowania właściwych przepisów prawa podatkowego.

Podobne interpretacje: