Drukuj

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy opłaty pobierane przez Podatnika za przechowywanie depozytów oraz udostępnianie skrytek sejfowych, jako czynności bankowe, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.90 - usługi pośrednictwa pieniężnego, pozostałe gdzie indziej nie wymienione korzystają w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm. ) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.),

- art. 8 ust. 1 i 3, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm. )

po rozpatrzeniu wniosku, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż Wnioskująca świadczy usługi polegające na przechowywaniu przedmiotów w skarbcach ( np. depozytów rzeczowych takich jak klucze zapasowe do drzwi skarbcowych innych banków, książeczki oszczędnościowe, przedmioty wartościowe - na podstawie umowy przechowania ), jak i udostępnianiu klientom skrytek sejfowych. Zasady wynajmu, opłaty, udzielanie pełnomocnictw uregulowane jest w umowie pomiędzy klientem a Wnioskującą oraz w regulaminie bankowym. Powyższa umowa ma charakter umów najmu i przechowania, wysokość opłat natomiast określa taryfa prowizji i opłat.

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy opłaty pobierane przez Podatnika za przechowywanie depozytów oraz udostępnianie skrytek sejfowych, jako czynności bankowe, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.90 - usługi pośrednictwa pieniężnego, pozostałe gdzie indziej nie wymienione korzystają w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm. ) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

Zdaniem Podatnika, pobierane z tego tytułu opłaty korzystają, na podstawie regulacji art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy podatkowej, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje;

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004 r. Nr. 54 poz. 535 ze zm. ) stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Jednocześnie, ust. 3 w/w artykułu wskazuje, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 1 przywoływanej ustawy podatkowej, stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. W w/w załączniku pod pozycją nr 3 wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU Sekcja J ex ( 65-67 ), z wyłączeniem :

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5) usług ściągania długów oraz faktoringu,

6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

W związku z powyższym, opierając się na przedstawionym stanie faktycznym oraz wymienionych przepisach prawa podatkowego, należy stwierdzić iż usługi świadczone przez Podatnika zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy podatkowej korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy podkreślić, że tutejszy organ podatkowy ( jako niewłaściwy rzeczowo ) nie weryfikował zasadności zaklasyfikowania wskazanych przez Spółkę usług do odpowiedniego grupowania PKWiU. Ponieważ jednak Wnioskująca podaje, iż świadczone przez Nią usługi zostały zaklasyfikowane do w/w grupowania, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: