Drukuj

Zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczenia usług organizowania imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych. Szkoła przy organizacji imprezy obciąża usługobiorców za wyżywienie, noclegi oraz eksploatację obiektów sportowych.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a §1 i§4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Szkół z dnia 11 stycznia 2005 roku (data wpływu 12.01.2005r.), uzupełnionego pismami: z dnia 10 lutego 2005 roku (data wpływu 15.02.2005r.), z dnia 8 marca 2005 roku (data wpływu 10.03.2005r.) oraz z dnia 24 marca 2005 roku (data wpływu 29.03.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zwolnienia od podatku VAT usług związanych z organizowaniem imprez sportowych

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11.01.2005r., uzupełnionym pismami z dnia 10.02.2005r., 08.03.2005r. oraz 24.03.2005r. Zespół Szkół zwrócił się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczenia usług organizowania imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych. Szkoła przy organizacji imprezy obciąża usługobiorców za wyżywienie, noclegi oraz eksploatację obiektów sportowych.

Wnioskodawca przedstawił opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, który zaklasyfikował usługi organizowania turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych lub innych organizacjach do grupowania PKWiU 92.62.12-00.00 „Usługi związane z organizowaniem imprez sportowych. W powyższej opinii sklasyfikowano odrębnie także usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników turnieju w szkole – PKWiU 55.23.13-00.00 „Usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania”.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego szkoła jest organizatorem turnieju sportowego. Uczestnicy muszą pokryć koszty uczestnictwa turnieju, na które składają się wyżywienie, noclegi i opłata za halę sportową. Szkoła będąc organizatorem imprezy sportowej będzie wystawiała dwie faktury: jedną za wyżywienie uczestników turnieju, a drugą za zakwaterowanie i halę sportową. Kwoty wpłacone za wyżywienie, a nie wydane do końca pozostają w szkole i wydawane są przeważnie na zakup zastawy stołowej, środków czystości itp. Kwoty wpłacane za noclegi i obiekty sportowe przekazywane są do jednostki nadrzędnej – Urzędu Miasta X. Urząd Miasta X za zarobione przez szkołę kwoty zwiększa jej budżet na wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły paragrafie, np. na remonty lub materiały do remontów.

Według interpretacji wnioskodawcy nie musi on płacić podatku VAT za usługi związane z organizowaniem imprez sportowych PKWiU 92.62.12-00.00.

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o PTU, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7 (...) - art.8 ust.1 ustawy o PTU. Organizowanie turnieju sportowego jest niewątpliwie usługą.

Na mocy przepisu art.43 ust.1 ustawy o PTU zwolnione od podatku zostały m.in. usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, a wśród nich pod poz.11 wg grupowania PKWiU ex 92 – usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem (dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług) – z wyłączeniem:

 1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
 2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
 4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,
 5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
 6. działalności agencji informacyjnych,
 7. usług wydawniczych,
 8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz.12.

Z powyższego wynika, że wyłączeniem ze zwolnienia nie zostały objęte usługi związane z organizowaniem imprez sportowych, które zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.62.12-00.00.

Skoro świadczone przez Szkołę usługi organizowania turnieju sportowego mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.62.12-00.00, jako że nie zostały wyłączone ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, sprzedaż tych usług jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

W związku z wątpliwościami wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od VAT części opłat dotyczących wyżywienia i zakwaterowania uczestników turnieju, tut. organ podatkowy zwraca uwagę na konieczność ustalenia, dla celów VAT, czy świadczenie usług obejmujące kilka części składowych należy traktować jako jedno świadczenie, czy też jako dwa lub więcej świadczeń wycenianych odrębnie. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

W niniejszym przypadku Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni stoi na stanowisku, że wnioskodawca świadczy usługę zasadniczą: usługi związane z organizowaniem imprez sportowych, dla której zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w szkole stanowią usługi pomocnicze. Niewątpliwie dla usługobiorców zakwaterowanie i wyżywienie w szkole nie stanowią celu samego w sobie, a wynikają z faktu uczestnictwa w turnieju zorganizowanym przez Szkołę.

Zatem mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Podobne interpretacje: