Drukuj

Dotyczy zwolnienia od podatku wykonywanych przez Spółkę czynności, dotowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.03.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie pytania o zwolnienie od podatku wykonywanych przez Spółkę czynności, dotowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko Spółki za prawidłowe.


Uzasadnienie

W przedmiotowym wniosku Spółka (publiczny nadawca radiowy) podała, że otrzymała dotacje od Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, z przeznaczeniem na:

  1. wykonanie zadania publicznego pod nazwą "...", polegającego na przygotowaniu i wyemitowaniu na antenie radia cyklu reportaży,
  2. wykonanie zadania publicznego pod nazwą "...", polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu sześciu debat wyjazdowych oraz wyprodukowaniu i wyemitowaniu na antenie radia informatora "...".

Pomiędzy stronami źródło finansowania zostało określone jako środki dotacji z § 2837 klasyfikacji budżetowej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, zawierając ze Spółką umowę na przekazanie wskazanych wyżej środków działał na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz decyzji Sekretarza Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Przekazanie kwot zostało poprzedzone konkursem otwartym. Dotacje zostały otrzymane nie na podstawie faktury, lecz bezpośrednio na rachunek bankowy. Spółka podała ponadto, że jej działalność jako nadawcy publicznego sklasyfikowana jest w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług w grupowaniu PKWiU 92.20.11 "Usługi radia".

W związku ze stanem faktycznym, opisanym w przedmiotowym wniosku, Spółka przedstawiła następujące pytania:

  1. Czy przeprowadzone czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
  2. Czy przeprowadzone czynności są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Zdaniem Spółki otrzymane z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej dotacje na wykonanie zadań publicznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże z uwagi na charakter przyznania dotacji (informacyjno - kulturalny na tematy związane z Unią Europejską) wchodzą zwolnienia podatkowe określone w załączniku nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług).


Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w zakresie drugiego z zawartych we wniosku problemów (pierwsza kwestia została objęta odrębnym postanowieniem), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, zwalnia się od podatku usługi publicznych radia i telewizji, oznaczone symbolem PKWiU ex 92.2 (gdzie "ex" oznacza, że pozycja dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.) z wyłączeniem:

  1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,,
  2. działalności agencji informacyjnych.

W praktyce poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy wszystkich usług objętych grupowaniem PKWiU 92.2 "Usługi radia i telewizji", o ile są świadczone przez nadawców publicznych, z wyjątkiem usług enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Należy dodać, że dla celów podatkowych w dalszym ciągu obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), zasadniczo uchylonym z dniem 1 maja 2005 r.

Z treści wniosku wynika, że wykonywane przez Spółkę usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.20.11 "Usługi radia" - nie ma przy tym znaczenia, według którego rozporządzenia dokonano klasyfikacji, bowiem w zakresie podanego grupowania obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844) nie wprowadziło żadnych zmian. Podkategoria PKWiU 92.20.11 niewątpliwie mieści się w grupie PKWiU 92.2, a świadczący usługę jest nadawcą publicznym. Opisane usługi nie są objęte żadnym z wyłączeń wskazanych w poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym również wyłączeniem dotyczącym usług agencji informacyjnych - pomimo informacyjnego (przynajmniej w części) charakteru audycji wyprodukowanych i wyemitowanych przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.


Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że świadczone przez Spółkę usługi, opisane w przedmiotowym, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy. Tym samym przedstawione we wniosku stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Podobne interpretacje: