Drukuj

Czy usług tzw. Home Bankingu (umożliwienia klientom wykonywanie operacji z rachunku bieżącego oraz pozyskiwanie informacji o tym rachunku za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatnik (Bank) świadczy usługi, które umożliwiają klientom wykonywanie operacji z rachunku bieżącego oraz pozyskiwanie informacji o tym rachunku za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi, tj. z siedziby klienta Banku posiadającego komputer, który jest spięty z komputerem Banku za pośrednictwem modemu poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną. Bank za korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi zwanego Home Bankingiem pobiera od klienta opłatę na podstawie umowy, która została dołączona do wniosku o interpretację. Do wniosku została również dołączona kserokopia opinii klasyfikacyjnej wydanej przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z której wynika, że usługi świadczone przez bank mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.10.

W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym Podatnik we wniosku zadał pytanie, czy opłata za usługę elektronicznego systemu zdalnej obsługi tj. Home Bankingu powinna być opodatkowana podatkiem VAT i jeśli tak, to jaką stawką. Podatnik we wniosku wskazał, iż jego zdaniem opłata za usługę korzystania z elektronicznego systemu zdalnej obsługi nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Klient Banku może wykonywać bowiem tylko typowe operacje bankowe, które zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku VAT jako usługi pośrednictwa finansowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawodawca jednak przewidział zwolnienia niektórych czynności.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku usługi, zaklasyfikowane w grupowaniu PKWiU Sekcja J ex (65-67) w ramach których mieszczą się usługi pośrednictwa finansowego PKWiU 65.12.10-00.10, z wyłączeniem:
1. usługi w zakresie działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
2. usługi polegające na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
3. usługi doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
4. usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -30), z wyłączeniem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
5. usługi ścigania długów oraz faktoringu,
6. usługi zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt. 12,
7. usługi przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12,
8. transakcje dotyczące dokumentów ustanawiających tytuł własności,
9. transakcje dotyczące praw w odniesieniu do nieruchomości.

Ponieważ usługi Home Bankingu zgodnie z opinią klasyfikacyjną załączoną przez Podatnika do wniosku mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.10 "Usługi banków komercyjnych", podlegają one zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 1 jako wymienione w załączniku Nr 4 pod pozycją - usługi pośrednictwa finansowego.

Wyrażone w tym zakresie przez Podatnika stanowisko we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Podobne interpretacje: