Drukuj

Wniosek dotyczącej opodatkowania usług wynajmowania skrytki bankowej i przechowywania depozytów w formie kluczy zapasowych do drzwi skarbcowych innych banków.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatnik (Bank) wykonuje usługi polegające na przechowywaniu przedmiotów w skarbcach (depozytów rzeczowych takich jak klucze zapasowe do drzwi skarbcowych innych banków na podstawie umowy przechowywania) oraz udostępnianiu klientom skrytek sejfowych w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach. Bank za te usługi pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. Do wniosku została dołączona kserokopia opinii klasyfikacyjnej wydanej przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z której wynika, że usługi polegające na przechowywaniu przedmiotów w skarbcach (depozytów rzeczowych takich jak klucze zapasowe do drzwi skarbcowych innych banków na podstawie umowy przechowywania) oraz udostępnianiu klientom skrytek sejfowych w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.

W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym Podatnik we wniosku zadał pytanie: czy usługi udostępniania skrytek bankowych oraz przechowywanie kluczy w depozytach bankowych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnik we wniosku wskazał, iż jego zdaniem świadczone usługi zwolnione są od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawodawca jednak przewidział zwolnienia niektórych czynności.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt. 1 zwalnia się od podatku usługi, zaklasyfikowane w grupowaniu PKWiU Sekcja J ex (65-67) w ramach których mieszczą się usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:
1. usługi w zakresie działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
2. usługi polegające na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
3. usługi doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
4. usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -30), z wyłączeniem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
5. usługi ścigania długów oraz faktoringu,
6. usługi zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt. 12,
7. usługi przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12,
8. transakcje dotyczące dokumentów ustanawiających tytuł własności,
9. transakcje dotyczące praw w odniesieniu do nieruchomości.

Ponieważ świadczenie usług polegających na udostępnianiu skrytek sejfowych i przechowywaniu w depozycie kluczy zgodnie z opinią klasyfikacyjną mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00 "Usługi pośrednictwa pieniężnego, pozostałe", podlegają one zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 1 jako wymienione w załączniku Nr 4 pod pozycją 3 - usługi pośrednictwa finansowego.

Wyrażone w tym zakresie przez Podatnika stanowisko we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Podobne interpretacje: