Drukuj

Czy Podatnik zwolniony jest od podatku VAT przedmiotowo na podstawie załącznika nr 4 do w/w ustawy poz. 4?

POSTANOWIENIE


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony, które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 01.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego


postanawia


uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 01.02.2006r. za prawidłowe.


Uzasadnienie


Podatnik wynajmuje na cele mieszkaniowe lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym. Kontrahentem Podatnika jest spółka z o.o. Zgodnie z postanowieniami umowy najmu "Wynajmujący oddaje Najemcy (...) przedmiot najmu do wykorzystania wyłącznie na cele mieszkalne". Jednocześnie "Najemca ma prawo oddania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim (...)." Według przedmiotowej umowy "Najemca zobowiązany jest do uregulowania stawki czynszu na podstawie faktury dostarczonej przez wynajmującego".
Po to by móc wystawiać faktury Podatnik zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Podatnik uczynił to również ponieważ przewiduje, że w końcowych miesiącach bieżącego roku przekroczona zostanie kwota 10 000 euro obrotu, o ile Kontrahent nie rozwiąże umowy. Podatnik wystawia faktury z adnotacją "zw".

Zdaniem Podatnika w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest On zwolniony od podatku VAT przedmiotowo na podstawie załącznika nr 4 do w/w ustawy poz. 4. Ponadto art. 113 ust. 1 i ust. 9 w/w ustawy zwalnia podmiotowo wartość sprzedaży nieprzekraczającą równowartości w złotych 10 000 euro.

Mając na uwadze powyższe tut. organ podatkowy stwierdza:
Zgodnie z art 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Według art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 4 PKWiU ex 70.20.11 do w/w ustawy, zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.
W świetle powyższych uregulowań, wynajem przez Podatnika na własny rachunek lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym na cele mieszkaniowe podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Nie jest przy tym istotne, że Najemca ma prawo oddania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim.
Zgodnie z art. 113 ust. 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Według art. 113 ust. 9 w/w ustawy podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.
Według art. 113 ust. 4 podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.
W myśl art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Jak wynika z powyższego podatnik, który dokonuje sprzedaży opodatkowanej zwolniony jest od podatku VAT do wysokości wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro, przy czym do wartości nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik ma jednak możliwość rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego i zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Rejestrując się jako "podatnik VAT czynny" Podatnik zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego i przysługuje mu jedynie prawo do zwolnienia przedmiotowego.
W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.
W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Podobne interpretacje: