Drukuj

Dotyczy opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z nieruchomością.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60z późn. zm.), art. 43 ust.1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 1, ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy - dotyczący opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz położonych na nim budynków - za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20.01.2006 r. Strona złożyła wniosek z dnia 13.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.
Z przedmiotowego wniosku wynika:
Stan faktyczny
Spółka w czerwcu 2004 r. nabyła od osoby fizycznej w formie aportu nieruchomość (grunt wraz z budynkiem). Wpis do KRS nastąpił dnia 09.07.2004 r. Nieruchomość jest wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej jako powierzchnia magazynowa. W powyższej nieruchomości nie były wykonywane prace związane z inwestycjami czy modernizacją, oraz zakupy, w wyniku których firma dokonałaby odliczenia podatku naliczonego. Przed czerwcem 2004 r. posesja była własnością osoby fizycznej, która prawo własności nabyła w 1999 r.
Zapytanie
Jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana sprzedaż gruntu wraz z nieruchomością?
Stanowisko wnioskodawcy
Zdaniem Spółki, wynikającym z pisma - zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT przy zbyciu gruntu wraz z budynkiem należy zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za prawidłowe.
Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy
Zgodnie z przepisem zawartym w art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy - budynki i budowle lub ich części zostają uznane za towar używany - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.
Jednakże z przepisu art. 43 ust. 6 wynika, że zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 (powołanego powyżej), nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1 (określonych powyżej), jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w tracie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków oraz użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.
Mając na uwadze powyższe przepisy, po przeanalizowaniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola stoi na stanowisku, iż przy sprzedaży budynku trwale związanego z gruntem Spółka ma prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie wyżej cytowanych przepisów, ponieważ budynek ten spełnia warunki ustawowe do uznania go za towar używany, okres użytkowania tego budynku jest wprawdzie krótszy niż 5 lat ale firma nie poniosła w okresie użytkowania żadnych nakładów na jego ulepszenie.

Podobne interpretacje: