Drukuj

Czy sprzedaż działek będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 13 maja 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia.

W zapytaniu z dnia 13 maja 2004 r. przedstawił Pan następujący stan faktyczny. W październiku 2002 r. kupił Pan z żoną nieruchomość gruntową rolną od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie chce Pan sprzedać tę nieruchomość jako kilka działek dla kilku osób, z tym że nie wie Pan w jakich odstępach czasu nastąpią sprzedaże. Ponadto Pan z żoną nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Wątpliwości dotyczą tego, czy sprzedaż tych działek będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, czy będzie opodatkowana podatkiem VAT, bowiem w ewidencji gruntów sprzedawana nieruchomość figuruje częściowo jako grunt rolny, częściowo jako droga, natomiast według planów zagospodarowania przestrzennego opisywana nieruchomość przeznaczona jest na zabudowę letniskową z możliwością zamiany na pensjonatową, zabudowę mieszkalno-pensjonatową oraz teren plaży i dostępu do kąpieliska.

Pana pytanie brzmi, czy w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług działki są terenami niezabudowanymi i ich sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, czy są to tereny przeznaczone pod zabudowę i należy do nich doliczać 22 % VAT. Dalej czy musi się Pan rejestrować w podatku VAT i wykazywać sprzedaż działek jako czynność oopodatkowaną, czy może Pan korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Pana zdaniem nie powinien Pan z żoną płacić podatku VAT.

Odpowiadając na powyższe zapytanie należy przede wszystkim powołać przepis art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą natomiast jest wszelka działalność producentów, handlowców, usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Oznacza to, iż w świetle wyżej powołanego przepisu ustawy z tytułu sprzedaży działek jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Oznacza to, iż każdy teren zabudowany lub przeznaczony pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W Pana przypadku działki mają charakter terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową z możliwością zamiany na pensjonatową oraz zabudowę mieszkalno-pensjonatową, a więc ich dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22 % VAT. Ma Pan też działki o charakterze niezabudowanym, które nie mogą być przeznaczone pod zabudowę np. droga i plaża, jeżeli są one wyodrębnione i sprzedawane jako odrębne działki o odrębnych numerach geodezyjnych, to ich dostawa korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie wyżej powołanego art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 113 ust. 13 ww. ustawy czynności dostawy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę wyłączają możliwość zastosowania do Pana zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przed dniem wykonania pierwszej czynności dostawy terenów przeznaczonych pod zabudowę obowiązany jest Pan złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ełku zgłoszenie rejestracyjne (formularz VAT-R z opłatą skarbową 152 zł).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż w przedstawionej sprawie zajął Pan stanowisko nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: