Drukuj

Czy działalność w zakresie świadczenia usług rozstrzygania sporów w postępowaniu mediacyjnym oraz w postępowaniu arbitrażowym, stanowiąca działalność statutową Wnioskodawcy jest zwolniona od podatku VAT na podstawie poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Jeżeli usługi te nie są zwolnione, to czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki VAT 22 %?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2005 r. (wpływ do urzędu dnia 02.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dotyczący zwolnienia od podatku lub stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 91.33.14 "usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane", Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, po ponownym rozpatrzeniu sprawy,

p o s t a n a w i a

uznać przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 01.12.2005 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, w odpowiedzi na wniosek Strony nr xxx z dnia 31.08.2005 r. (wpływ do urzędu dnia 02.09.2005 r.) wydał postanowienie znak yyy o pozostawieniu wyżej wymienionego podania bez rozpatrzenia. W dniu 20.12.2005 r. Wnioskodawca wniósł zażalenie na wymienione postanowienie. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.12.2005 r., postanowieniem z dnia 23.05.2006 r. nr zzz, uchylił postanowienie organu I instancji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W przedmiotowym podaniu Wnioskodawca podał, iż w ramach działalności statutowej między innymi rozstrzyga spory pomiędzy podmiotami gospodarczymi (Sąd Polubowny). "Wpisowe" (jako odpowiednik kosztów sądowych) zostało skalkulowane na poziomie faktycznych kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem "sądownictwa polubownego" i wynosi:
- wpis w postępowaniu mediacyjnym xxx,00 zł
- wpis w postępowaniu arbitrażowym xxx,00 zł.

Rozstrzygnięcia arbitrażowe dotyczą nie tylko firm będących członkami Organizacji, ale i innych podmiotów gospodarczych związanych z branżą informatyki i telekomunikacji.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniami:
- Czy działalność w zakresie świadczenia usług rozstrzygania sporów w postępowaniu mediacyjnym oraz w postępowaniu arbitrażowym, stanowiąca działalność statutową Organizacji jest zwolniona od podatku VAT na podstawie poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
- Jeżeli usługi te nie są zwolnione, to czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki VAT 22 %?

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez Organizację usługi są usługami, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy tj. usługami o symbolu PKWiU 91 "usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane" (wyłącznie statutowe), co wynika ze statutu załączonego do wniosku.

Pismem z dnia 06.10.2005 r. znak xxx Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia podania w zakresie wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego poprzez jednoznaczne wskazanie, w jakim grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z poźn. zm.), mieszczą się usługi, o których mowa w przedmiotowym wniosku. W odpowiedzi na wymienione wezwanie, pismem z dnia 24.10.2005 r., Strona przedstawiła stanowisko, iż jej zdaniem świadczone przez Organizację usługi są usługami, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy tj. usługami o symbolu PKWiU 91.33.14 "usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane" (wyłącznie statutowe).

Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie organu II instancji, Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, uznał wniosek z dnia 31.08.2005 r. za uzupełniony (pismem z dnia 24.10.2005 r.), a wskazane grupowanie PKWiU - za element stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. A zatem, po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe), mieszczące się w dziale 91 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Usługi opisane w przedmiotowym wniosku, objęte grupowaniem PKWiU 91.33.14 "Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane", niewątpliwie mieszczą się w dziale 91 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie ze statutem Organizacji jednym ze sposobów realizacji jej zadań jest tworzenie warunków do postępowania mediacyjnego i polubownego; wśród organów Organizacji wymienia się Komisję Arbitrażową, do której kompetencji należy m.in.:
- rozstrzyganie na drodze polubownej spraw zgłaszanych przez osoby dochodzące swoich praw, które nie podlegają rozstrzygnięciu przez Sądy Polubowne działające przy Organizacji,
- organizowanie Sądów Polubownych działających przy Organizacji do rozpoznawania sporów jakie mogą powstać między osobami prawnymi lub fizycznymi.
Z powyższego wynika, że działalność w zakresie rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami i ich klientami zalicza się do działalności statutowej Organizacji. W związku z powyższym usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wyrażone powyżej stanowisko tutejszego organu zgodne jest z przedstawionym w przedmiotowym wniosku stanowiskiem Wnioskodawcy. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Należy jednak podkreślić, że niniejsze postanowienie ściśle odnosi się do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, w tym do grupowania PKWiU wskazanego jako właściwe dla przedmiotowych usług, zatem zastosowanie zwolnienia od podatku zależy od prawidłowości tej klasyfikacji. Żaden przepis prawa nie daje bowiem organom podatkowym prawa do interpretacji standardów klasyfikacyjnych, w szczególności zaliczania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań PKWiU - wydawanie opinii statystycznych leży w kompetencji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz podległych mu urzędów. Za prawidłową klasyfikację towarów i usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie jednostka świadcząca usługi i sprzedająca towary, natomiast pomocniczo należy traktować opinię Urzędu Statystycznego. Organ podatkowy zobligowany jest jedynie do potwierdzenia zasadności stosowanych przez podatnika stawek podatku VAT przy sprzedaży towarów i usług prawidłowo zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę.

Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dniu wpływu przedmiotowego wniosku do urzędu, tj. w dniu 02.09.2005 r.

Podobne interpretacje: