Drukuj

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokość stawki podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 31 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokości stawki podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju wykorzystanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokości stawki podatku VAT.
W dniu 16 kwietnia 2008r. zostało złożone uzupełnienie do ww. wniosku, będące odpowiedzią na wezwanie tutejszego organu z dnia 7 kwietnia 2008r. znak: IBPP2/443-69/08/UH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług transportowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z usług innych podmiotów gospodarczych m.in. przewoźników, którzy swoje usługi świadczą na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zarówno Wnioskodawca jak i przewoźnicy są podatnikami podatku od towarów i usług. Znaczną część świadczonych przez Wnioskodawcę usług stanowią usługi transportu międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego. Po otrzymaniu od klienta zlecenia transportu Wnioskodawca zleca wykonanie usługi firmie przewozowej. Przewoźnik świadczący usługi na rzecz Wnioskodawcy dokonuje poza granicami kraju w jego imieniu zakupów towarów (np. paliwo) i usług (np. opłaty za autostrady), które są niezbędne przy świadczeniu usług transportowych.

Zakupu paliwa dokonuje korzystając z kart paliwowych należących do Wnioskodawcy (karty paliwowe dostępne na podstawie podpisanej umowy). Faktury na zakup paliwa wystawiane są przez stacje paliw w poszczególnych krajach na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca występuje o zwrot zapłaconego w cenie paliwa podatku VAT w krajach, gdzie następuje tankowanie i otrzymuje regularnie zwroty podatku. Po wykonaniu przez przewoźnika usługi transportowej Wnioskodawca „odsprzedaje” przewoźnikowi zatankowane przez niego poza granicami kraju paliwo po cenie wyższej niż zakupił. Przewoźnicy uwzględniają w cenie wykonanej usługi transportowej koszt paliwa – jest to jedna z pozycji kalkulacyjnych stawki za usługę transportową. Spółka posiada koncesję na sprzedaż paliw.W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, iż nie można jednoznacznie określić czy paliwo zostało w całości zużyte poza terytorium kraju i na terenie jakich krajów.

Są sytuacje, gdy:

 • paliwo może być zatankowane na terytorium kraju nabycia innego niż Rzeczpospolita Polska i wykorzystane na terytorium tegoż kraju,
 • zatankowane w jednym kraju nabycia innym niż Rzeczpospolita Polska i wykorzystane na terenie nawet kilku krajów innych niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • może być zatankowane w kraju nabycia innym niż Rzeczpospolita Polska i zużyte na terenie różnych krajów innych niż terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale i także na terenie Polski.
  bR>

Paliwo zostaje zużyte w trakcie eksploatacji pojazdu.Przewoźnicy uwzględniają w cenie wykonanej usługi transportowej koszt paliwa – jest to jedna z pozycji kalkulacyjnych stawki za usługę transportową. Rozliczenie zakupionego paliwa następuje na podstawie faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystanego do świadczenia usług transportowych winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług oraz według jakiej stawki podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa transakcja winna być traktowana jako sprzedaż krajowa i opodatkowana stawką VAT w wysokości 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym aby przeniesienie to podlegało opodatkowaniu, musi nastąpić na terytorium kraju, podobnie jak odpłatne świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. dostawa odbywa się za wynagrodzeniem,
 2. dostawa jest realizowana na terytorium kraju, bądź traktowana jest jako mająca na nim miejsce,
 3. dostawy dokonuje podatnik VAT występujący w takim charakterze w odniesieniu do danej czynności.

Dostawa będzie uznana za wykonaną za wynagrodzeniem, jeśli w związku z jej dokonaniem dostawca otrzyma wynagrodzenie.

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że faktury na zakup paliwa wystawiane są przez stacje paliw w poszczególnych krajach na Wnioskodawcę a następnie po wykonaniu przez przewoźnika usługi transportowej Wnioskodawca odsprzedaje przewoźnikowi zatankowane przez niego paliwo po cenie wyższej niż zakupił. Paliwo to zostaje zużyte w trakcie eksploatacji pojazdów.

W świetle ww. przepisów oraz z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż miejscem dostawy paliwa do samochodów przewoźników i jednocześnie miejscem jego opodatkowania są terytoria państw, na terenie których nastąpiło nabycie paliwa. W przedmiotowej sytuacji mamy bowiem do czynienia z przypadkiem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zakupione paliwo nie jest wysyłane ani transportowane do nabywcy.

Należy zatem stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie dochodzi do dostawy towarów dokonanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ze względu na miejsce świadczenia omawiana czynność nie podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku od towarów i usług w Polsce.

Dostawa paliwa, w przedmiotowej sprawie, nie wiąże się zatem dla Podatnika z zaistnieniem jakiejkolwiek czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Wnioskodawca nie dolicza podatku VAT do wartości faktury otrzymanej od stacji paliw do samochodów użytkowanych przez Podwykonawców.

Reasumując, dostawa przez Wnioskodawcę paliwa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu w miejscu (w kraju członkowskim), w którym następuje zatankowanie paliwa do baku samochodu. Zatankowane bezpośrednio do samochodów przewoźników paliwo, zostaje wykorzystane praktycznie już w chwili wyjazdu ze stacji benzynowej.

Rozliczenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztów zakupionego poza granicami kraju paliwa, dokonywane między Spółką a Podwykonawcą usługi, nie stanowi transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: