Drukuj

Spółka podjęła zobowiązanie do wykonywania szeregu różnego rodzaju czynności („usług pomocniczych”), składających się na usługę główną (zasadniczą), do produktów finansowych oferowanych przez Bank, w postaci udostępnienia kredytu klientom Spółki w celu nabycia towarów. Szeroki zakres usług pomocniczych świadczonych przez Spółkę ma na celu pełniejszą współpracę z Bankiem, zmierzającą do zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów finansowych. W związku z wątpliwościami w zakresie klasyfikacji statystycznej powyższych czynności, Spółka zwróciła się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o dokonanie klasyfikacji statystycznej. W odpowiedzi na wniosek Spółki o podanie numeru statystycznego usługi oraz o potwierdzenie, że przedmiotowe czynności zaklasyfikowane byłyby według PKWiU do grupy 67.13.10, Urząd Statystyczny stwierdził, iż czynności te klasyfikować należy jako „usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane” - PKWiU 67.13.10-00.00. Mając na uwadze, iż zgodnie ze stanowiskiem Spółki potwierdzonej przez Urząd Statystyczny w Łodzi, usługi wykonywane przez Spółkę należy klasyfikować jako „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” - PKWiU 67.13.10-00.00”, Spółka jest zdania, iż w przedstawionym stanie faktycznym, świadczone usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.


PODANY WE WNIOSKU STAN FAKTYCZY JEST NASTĘPUJĄCY:

W zakresie swojej działalności Spółka prowadzi sieć sklepów detalicznych z wyrobami meblowymi. Spółka posiada swoje punkty handlowe na terenie całego kraju. W celu uatrakcyjnienia sprzedaży ( i w konsekwencji jej zwiększania ), Spółka na podstawie podpisanej umowy z Bankiem („Bank”) zaczęła świadczyć dodatkowe usługi w zakresie sprzedaży ratalnej.
W ramach omawianej umowy, Bank zobowiązał się do udostępnienia produktu finansowego – w postaci kredytu na zakup towarów – klientom sklepów prowadzonych przez Spółkę. Spółka, z kolei, zobowiązała się do świadczenia usług, o charakterze pomocniczym, mających na celu ułatwienie sprzedaży produktów finansowych ( sprzedaż ratalna ) oferowanych przez Bank oraz zaangażowanie w oferowaniu produktów Banku bezpośrednio klientom Spółki.

brW ramach powyższej działalności usługowej, o charakterze pomocniczym do pośrednictwa finansowego, w szczególności są podejmowane następujące czynności przez Spółkę:
1.Wspólne działania Spółki i Banku, w ramach podpisanej umowy, mające na celu ustalanie charakteru oferty kredytowej w zakresie oferowanych produktów finansowych,
2.Wspólne działania Spółki i Banku, na podstawie powyższej umowy, w zakresie wzajemnej wymiany informacji i generowania danych, odnośnie ilości dokonanej sprzedaży w systemie ratalnym i jej udziale procentowym w sprzedaży towarów ogółem,
3.Prowadzenie kampanii reklamowej w imieniu Banku informującej o możliwości uzyskania kredytu na zakup towarów oraz udostępnianie omawianego kredytu (za pośrednictwem Banku) na terenie placówek handlowych Spółki. Omawiana działalność usługowa przejawia się w postaci:akcji marketingowych,reklam i ulotek,informacji w środkach masowego przekazu, np. Internet,
4.Pośrednictwo w rozmieszczeniu ulotek i materiałów, reklamujących produkty finansowe Banku,w widocznym miejscu na terenie placówek handlowych Spółki,
5.Zagospodarowanie i wyposażenie powierzchni, na terenie placówek handlowych Spółki, z przeznaczeniem na „punkty kredytowe”, umożliwiające podjęcie kredytu na zakup towarów oferowanych w systemie sprzedaży ratalnej ( produktów finansowych ),
6.Wyodrębnienie punktów informacyjnych, na terenie placówek handlowych Spółki, z przeznaczeniem dla potencjalnych klientów chcących skorzystać z zakupu towarów w systemie sprzedaży ratalnej, włącznie z informacją i pomocą w przygotowaniu dokumentacji kredytowej.


STANOWISKO WNIOSKODAWCY CO DO OCENY STANU FAKTYCZNEGO:
Zdaniem Spółki, w przypadku powyższej umowy zawartej między Spółką a Bankiem, Spółka podjęła zobowiązanie do wykonywania szeregu różnego rodzaju czynności („usług pomocniczych”), składających się na usługę główną (zasadniczą), do produktów finansowych oferowanych przez Bank, w postaci udostępnienia kredytu klientom Spółki w celu nabycia towarów. Szeroki zakres usług pomocniczych świadczonych przez Spółkę ma na celu pełniejszą współpracę z Bankiem, zmierzającą do zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów finansowych. W związku z wątpliwościami w zakresie klasyfikacji statystycznej powyższych czynności, Spółka zwróciła się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o dokonanie klasyfikacji statystycznej. W odpowiedzi na wniosek Spółki o podanie numeru statystycznego usługi oraz o potwierdzenie, że przedmiotowe czynności zaklasyfikowane byłyby według PKWiU do grupy 67.13.10, Urząd Statystyczny stwierdził, iż czynności te klasyfikować należy jako „usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane” - PKWiU 67.13.10-00.00.
Mając na uwadze, iż zgodnie ze stanowiskiem Spółki potwierdzonej przez Urząd Statystyczny w Łodzi, usługi wykonywane przez Spółkę należy klasyfikować jako „Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” - PKWiU 67.13.10-00.00”, Spółka jest zdania, iż w przedstawionym stanie faktycznym, świadczone usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.


OCENA PRAWNA STANOWISKA WNIOSKODAWCY W PRZEDSTAWIONYM STANIE FAKTYCZNYM I PRAWNYM:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie do art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
Zgodnie z ust. 3 w/ w artykułu usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.
W/w przepisy regulowane są przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 89, poz. 844), z tym że do celów m. in. podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2005r. stosuje się klasyfikacje opublikowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 42, poz. 264 ze zm.)
Usługi finansowe określone zostały w sekcji J PKWiU, pod nazwą „usługi pośrednictwa finansowego”. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy pod poz. 3 i sklasyfikowane w PKWiU w sekcji J ex (65-67), z wyłączeniem:
1.działalności lombardów (z wyjątkiem usług świadczonych przez banki),
2.usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
3.usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
4.usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
5.usług ściągania długów i faktoringu,
6.usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt. 12 ustawy o podatku od towarów i usług
7.usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt. 12 ustawy.
8.transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
9.transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.
Pozostałe usługi pośrednictwa finansowego, do których nie mają zastosowania w/w zwolnienia, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki 22%.
Zdaniem Spółki świadczone usługi na rzecz banku mają charakter „usług pomocniczych” w stosunku do pośrednictwa finansowego, mieszcząc się w grupowaniu (67.13.10-00.00), w związku z czym podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002r., w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych według obowiązujących standardów w klasyfikacjach (Dz. Urz. GUS nr 12, poz. 87), w celu uzyskania wiążącej opinii w zakresie sklasyfikowania w/w usługi, podatnik może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Z załączonej przez Spółkę odpowiedzi Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, na wniosek Spółki dotyczący przedmiotowych usług wynika, iż zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844) Ośrodek wyraził opinię, iż wymienione przez Spółkę usługi świadczone na rzecz banku, polegające na pośredniczeniu w udzielaniu kredytów przez banki na zakupy w formie ratalnej ( w tym ustalenie charakteru oferty kredytowej, wzajemna wymiana informacji i generowania danych odnośnie ilości dokonanej sprzedaży w systemie ratalnym, prowadzenie kampanii reklamowej, rozmieszczanie ulotek i materiałów reklamujących produkty finansowe banku itp. ) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.00 pod nazwą „usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”.
Jednocześnie w związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r, zgodnie z którym dla celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997, Ośrodek wyraził opinię, iż w/w usługi mieściły się w grupowaniu 67.13.10-00.10 pod nazwą „usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie i przyjmowanie kredytów”.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie do w/w przepisu co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednocześnie w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Z pojedynczą usługą w sensie ekonomicznym mamy do czynienia wtedy, gdy jeden lub więcej elementów uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje traktuje się jako usługi pomocnicze. Usługa ma natomiast charakter usługi pomocniczej, jeśli nie stanowi dla podatnika celu samego w sobie, a jedynie prowadzi do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. W przypadku świadczeń złożonych o zasadach opodatkowania usług pomocniczych decyduje zawsze charakter usługi zasadniczej. W przedstawionym stanie faktycznym stwierdzić należy, iż Spółka zobowiązała się do świadczenia usług mających charakter usług pomocniczych w stosunku do usługi zasadniczej mającej na celu ułatwienie sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez Bank oraz zaangażowanie w oferowaniu produktów Banku bezpośrednio klientom Spółki.

W świetle powyższego, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż w przedstawionym stanie faktycznym, wymienione w zapytaniu, usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz banku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako zawarte w poz. 3 załącznika Nr 4 do w/w ustawy, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

POUCZENIE

1.Udzielana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.2.Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.3.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wniesione za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa )4.Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami) zażalenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 5 zł oraz 50 groszy od załącznika do odwołania uiszczonej w formie naklejenia znaków opłaty skarbowej na zażaleniu.

Referencje:

Podobne interpretacje: