Drukuj

Strona zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, do których na podstawie zawartej umowy przenosi prawa autorskie i pokrewne. Wątpliwości Strony dotyczą zwolnienia od podatku od towarów i usług w/w usług.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, które nie mają charakteru reklamowego ani promocyjnego. Na podstawie zawartej w dniu 27.02.2004r. umowy Strona przenosi na Telewizję XX wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do nieograniczonego, w czasie i przestrzeni, korzystania i rozporządzania audycją w całości. Zdaniem wnioskodawcy zarejestrowanie przez Telewizję XX opisanej powyżej umowy w urzędzie skarbowym spowoduje, iż jej usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług, natomiast czynności świadczone w oparciu o umowy zawarte po dniu 01.05.2004r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług również będą zwolnione od tego podatku.

Zgodnie z powołanym przez Stronę przepisem art. 43 ust. 1 i poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwolnione są od podatku od towarów i usług usługi publiczne radia i telewizji ( objęte ugrupowaniem PKWiU ex. 92.2) z wyłączeniem:1)usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,2)działalności agencji informacyjnych.

Jednakże na podstawie informacji zawartych w piśmie z dnia 20.07.2004r. należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie świadczy usług publicznych radia i telewizji, lecz przenosi prawa autorskie i pokrewne związane w wykonanym programem telewizyjnym na rzecz Telewizji XX.

Usługi twórców i wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które wynagradzane są w formie honorariów zostały wyszczególnione w poz. 11 załącznika nr 4 i w poz. 162 załącznika nr 3 do w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Mianowicie art. 43 ust. 1 w odniesieniu do poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, iż usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (objęte grupowaniem PKWiU ex 92) – zwolnione są od podatku od towarów i usług z wyłączeniami określonymi w tej pozycji.

Natomiast z załącznika nr 3 do w/w ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% podlegają usługi wymienione w poz. 162 tego załącznika, tzn. usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub do praw artystycznego wykonania. Równocześnie wskazać należy, iż w punkcie 2 objaśnień do załącznika nr 3 w/w ustawy zawarta jest informacja, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

W świetle powyższego, usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli związane są z kulturą ( tzn. mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 92) korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub do praw artystycznego wykonania, które nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92, korzystają z opodatkowania według stawki 7% na podstawie poz. 162 załącznika nr 3 do w/w ustawy.

Na Stronie ciąży obowiązek właściwego zaklasyfikowania usług, aby ostatecznie stwierdzić, czy usługi świadczone przez podatnika objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Ponadto należy zauważyć, iż usługi udzielania licencji i sublicencji, inne niż sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej i przeniesienia prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego w odniesieniu do programu komputerowego, udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, na podstawie art. 147 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, są zwolnione od tego podatku, pod warunkiem, że umowy zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed dniem 14 maja 2004r.

Zatem wszelkie usługi świadczone na podstawie umów udzielenia licencji i sublicencji zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed dniem 14 maja 2004r. będą zwolnione od podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2005r.

Podobne interpretacje: