Drukuj

Czy podlegają "zwolnieniu" z podatku VAT opłaty za czynności administracyjne polegające na wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, przez uprawniony organ.

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:

Z upoważnienia Prezydenta Miasta, Podatnik jako uprawniony podmiot, wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - uprawniają one m. in. do wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych miejskich, oraz wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym np. przewozy pracownicze.

Przedmiotowe zezwolenia wydawane są w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.).

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664) - przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić opłatę za wydanie nowego zezwolenia lub za zmianę posiadanego zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, a zezwolenie może być wydane po uiszczeniu tej opłaty.

Wg Strony - "wydanie lub zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym są czynnościami administracyjnymi (obowiązkami organu samorządu terytorialnego wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym), a nie usługami i w związku z tym powinny być zwolnione z podatku VAT".

Ustosunkowując się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z regulacją § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - zwalnia się z podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostkami samorządu terytorialnego są : gmina, powiat oraz województwo.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi - art. 9 ust. 1 cyt. ustawy.

Natomiast zgodnie z zapisem art. 18 ww. ustawy o transporcie drogowym m. in. prezydenci miast wydają zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W świetle powyższego w ocenie tut. organu podatkowego, Podatnik będąc jednostką organizacyjną Gminy, realizującą zadania zlecone przez Prezydenta Miasta, wykonuje czynności z zakresu zadań publicznych nałożone odrębnymi przepisami prawa i tym samym czynności te podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Podobne interpretacje: