Drukuj

Dotyczy zwolnienia z podatku od towarów i usług uzupełniającego wkładu budowlanego z tytułu modernizacji wnoszonego w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokalu użytkowego lub garażu i przeniesieniem własności na rzecz członka w budynkach mieszkalnych używanych.

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 2 sierpnia 2005r. znak: DK/5250/2005 wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 26 lipca 2005r. nr PSUS/PPOI-443/200-2/05/JJ stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z podatku od towarów i usług uzupełniającego wkładu budowlanego z tytułu modernizacji lokalu

- zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uznaje stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 5 maja 2005r. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 5 maja 2005r., Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej m.in. zwolnienia z podatku od towarów i usług uzupełniającego wkładu budowlanego z tytułu modernizacji wnoszonego w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokalu użytkowego lub garażu i przeniesieniem własności na rzecz członka w budynkach mieszkalnych używanych.W ww. piśmie z dnia 5 maja 2005r. wnioskodawca stanął na stanowisku, że ustanowienie na rzecz członka odrębnej własności lokalu użytkowego oraz garażu i przeniesienie tej własności jest zwolnione z podatku VAT, bowiem lokale te są towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i zwolnione są od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 powołanej ustawy. Nie są również opodatkowane wpłaty z tytułu modernizacji tych lokali.

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2005r. Nr PSUS/PPOI-443/200-2/05/JJ Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie z dnia 2 sierpnia 2005r. znak: DK/5250/2005, w którym wnosi o ponowne rozpoznanie sprawy.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez dostawę towarów, w myśl przepisu art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.Przepis art. 19 ust. 13 pkt 10 lit. a ww. ustawy o VAT stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż m.in. z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w przypadku ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy w przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 10, jako kwotę należną, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.A zatem czynność ustanowienia po dniu 1 maja 2004r. na rzecz członka spółdzielni odrębnej własności lokalu, z którą wiąże się wniesienie uzupełniających wpłat wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku, podlega w świetle cyt. przepisów opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów.Ustawodawca zwolnił jednakże, przy zachowaniu pewnych warunków, dostawę towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 6 ustawy o VAT).

Z przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową stanu faktycznego wynika, iż realizuje Ona wnioski członków o wyodrębnienie lokali użytkowych oraz garaży. Członkom tym przysługuje dotychczas spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i z tytułu tego prawa posiadają pełny wkład budowlany w wysokości całości kosztów budowy przypadających na cały lokal. Ponieważ w części budynków Spółdzielnia przeprowadziła modernizację, członkowie przed zawarciem umowy wyodrębnienia lokalu i przeniesienia własności, wnoszą do Spółdzielni uzupełniające wpłaty z tytułu modernizacji budynku na podstawie art. 17 (14) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Budynki, w których znajdują się przedmiotowe lokale wybudowane zostały w latach 70., 80. i 90. i są to budynki mieszkalne z pojedynczymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi. Wydatki na modernizację, jak wyjaśniła Strona, nie stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Zgodnie z ww. przepisem art. 17 (4) ust. 1 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 lipca 2005r. na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku.Powyższe oznacza, iż warunkiem przeniesienia własności lokalu jest wpłata uzupełniającego wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku. Zatem powyższe czynności są ze sobą nierozerwalnie związane.

Jak wyjaśniono wyżej ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu stanowi dostawę towarów, a spełnienie przez podatnika określonych warunków, powoduje zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z powyższego przepisu wynika, iż zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.Przez towary używane, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy rozumie się budynki i budowle lub ich części, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik:1/ miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,2/ użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych (art. 43 ust. 6).

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż budynki, w których znajdują się przedmiotowe lokale użytkowe i garaże wybudowane zostały w latach 70., 80. i 90., a zatem od zakończenia ich budowy upłynęło 5 lat, oraz że ulepszenia dokonane w tych lokalach nie stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej tychże lokali.

Ponadto w piśmie z dnia 26 października 2005r. znak: KS/7280/2005, stanowiącym odpowiedź na pismo tut. organu z dni 21 października 2005r. znak: PPB1-4407/71/2005, Strona wskazała, iż dokonane ulepszenia nieprzekraczające 30 % wartości początkowej, dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w zasobach Spółdzielni.Ulepszenia, o których mowa wyżej, dotyczą między innymi:- przebudowy wejścia do budynków,- wymiany instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania,- modernizacji dźwigów.Natomiast przedmiotowe garaże podlegające wyodrębnieniu znajdują się w budynkach mieszkalnych.W związku z powyższym uznać należy, iż ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego lub garażu i przeniesienie własności tych lokali na rzecz członka podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej, ul. Traugutta 2a).

Podobne interpretacje: