Drukuj

Czy w myśl obowiązujących przepisów (po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków przewidzianych w przepisie par. 13 ust. 2a, 2b, 2c, 2e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przez obie strony transakcji) możliwe jest dokonywanie wysyłki wyrobów o kodzie PKWiU 23.20.18, z pominięciem siedziby "pośrednika" do ostatecznego odbiorcy, gdzie zostanie potwierdzony odbiór wyrobów przez "pośrednika" na dokumencie ADT, a następnie wyroby te zostana odsprzedane przez "pośrednika" osobie uprawnionej?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. Urzędu: 12 kwietnia 2006 roku), uzupełnionego pismem z dnia 22 czerwca 2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 23 czerwca 2006 roku) - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w części dot. pytania pierwszego jest prawidłowe.

W dniu 12 kwietnia 2006 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek z dnia 10 kwietnia 2006 roku Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. W/w wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2006 roku Z w/w pism wynika, iż Spółka posiadająca status składu podatkowego dokonuje sprzedaży olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 71-2710 19 99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, na rzecz XXX określonego przez Spółkę "pośrednikiem", który następnie odsprzedaje je do ostatecznego, uprawnionego klienta. Przedmiotowe wyroby akcyzowe w celu ograniczenia kosztów transportu są wysyłane bezpośrednio do siedziby ostatecznego klienta, który zużywa je do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych. "Pośrednik" każdorazowo dołącza do zamówienia złożonego podatnikowi oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane do uprawnionego klienta oraz posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór przedmiotowych wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Sprzedaż olejów smarowych na rzecz "pośrednika" dokonującego następnie ich odsprzedaży do osób uprawnionych następuje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz wystawionej faktury VAT i po złożeniu przez "pośrednika" stosownego zabezpieczenia akcyzowego. Podatnik celem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dokonuje wysyłki olejów smarowych na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego gdzie w rubryce 7 - "Odbiorca" umieszcza pełną nazwę i adres "pośrednika", natomiast w rubryce 7a - "Miejsce dostawy" umieszcza faktyczne miejsce dostawy tj. pełną nazwę i adres ostatecznego klienta, do którego wyroby zostaną faktycznie wysłane. "Pośrednik" po potwierdzeniu na administracyjnym dokumencie towarzyszącym faktu otrzymania wyrobów, zwraca kartę 3 ADT niezwłocznie podatnikowi oraz zawiadamia organ podatkowy (właściwy urząd celny) celem zwolnienia złożonego przez siebie zabezpieczenia akcyzowego. Podkreślić należy, iż potwierdzenia nabycia w/w wyrobów akcyzowych przez XXX zwane "pośrednikiem" na administracyjnych dokumentach towarzyszących dokona pracownik ostatecznego nabywcy, który będzie działał na podstawie upoważnienia wystawionego przez XXX. Następnie "pośrednik" wystawia ostatecznemu nabywcy fakturę VAT, oraz otrzymuje od niego oświadczenie, że nabyte wyroby zostaną zużyte do celów, o których mowa w przepisie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla podatnika następuje w myśl przepisu § 24f pkt 2 w związku z przepisem § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, w momencie zwrotu karty 3 ADT z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę upoważnionego do nabycia zwolnionych od akcyzy wyrobów, po spełnieniu warunków określonych w przepisie § 13 ust. 2c i 2e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Ponadto Spółka wyjaśniła, iż wysyłka wyrobów akcyzowych bezpośrednio do ostatecznego klienta ma na celu ograniczenie kosztów transportu.

W związku z powyższym pytanie pierwsze podatnika brzmi następująco: "Czy w myśl obowiązujących przepisów (po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków przewidzianych w przepisie § 13 ust. 2a, 2b, 2c, 2e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przez obie strony transakcji ) możliwe jest dokonywanie wysyłki wyrobów o kodzie PKWiU 23.20.18, z pominięciem siedziby "pośrednika" do ostatecznego nabywcy, gdzie zostanie potwierdzony odbiór wyrobów przez "pośrednika" na dokumencie ADT, a następnie wyroby te zostaną odsprzedane przez "pośrednika" osobie uprawnionej ?". Zdaniem podatnika w przedstawionym stanie faktycznym obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie wprowadzają jednoznacznej regulacji dotyczącej sytuacji, czy wyroby akcyzowe zharmonizowane mają być dostarczane ze składu podatkowego wyłącznie do siedziby podmiotu dokonującego ich dalszej odsprzedaży. Tak więc według podatnika w tym zakresie należy skorzystać z przepisów dotyczących sposobu wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Jak wynika z noty wyjaśniającej do wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego w rubryce 7 tego dokumentu należy wpisać pełną nazwę i adres odbiorcy oraz numer identyfikacyjny VAT w przypadku gdy odbiorcą jest niezarejestrowany handlowiec. Natomiast w rubryce 7a dokumentu ADT należy wpisać faktyczne miejsce dostawy, jeżeli wyroby nie zostały dostarczone pod adres wskazany w rubryce 7 dokumentu ADT. Zdaniem podatnika taki sposób konstrukcji dokumentu ADT, którego dołączenie do zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest jednym z warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy i świadczy, iż wyroby te nie muszą być dostarczane do siedziby podmiotu dokonującego ich dalszej odsprzedaży.

Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, iż w myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami) opodatkowaniu akcyzą podlegają: wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego i sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. Jednakże zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 72, poz. 500 ), zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów smarowych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Ponadto zgodnie z przepisem § 13 ust. 2a cyt. rozporządzenia, zwolnienia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mają zastosowanie pod warunkiem sprzedaży tych wyrobów dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2b pkt 2.

Stosownie do przepisu § 13 ust. 2b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2a, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, który:
1) zużywa wyroby do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, i złoży oświadczenie stwierdzające, że wyroby zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem;
2) dokonuje odsprzedaży wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.
Ponadto stosownie do przepisu § 13 ust. 2c w/w rozporządzenia, w przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, ze składu podatkowego na terytorium kraju podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1) podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;
2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3) sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, z którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane;
5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
6) podmiot wykorzystujący wyroby do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nabywający wyroby od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia.

W myśl przepisu § 13 ust. 2e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i ust. 2c pkt 1 i 6, powinno zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2) ilość zamawianych wyrobów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5 lub 6;
3) określenie celów, na które zostaną przeznaczone lub odsprzedane zakupione wyroby;
4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
Zgodnie z przepisem § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ( Dz. U. Nr 81, poz.744 ze zmianami) w przypadku odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przemieszczanych ze składu podatkowego na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do odbiorcy na terytorium kraju: 1) do karty 2 i 4 przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 tego rozporządzenia stosuje się odpowiednio; 2) karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu prawidłowości odpowiednich wpisów przez odbiorcę i opieczętowaniu pieczęcią urzędową przez właściwego dla odbiorcy naczelnika urzędu celnego lub pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, jest przesyłana faksem niezwłocznie do wysyłającego; dodatkowo oryginał karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest przekazywany do wysyłającego najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym dostarczono wyroby akcyzowe zharmonizowane.

Ponadto zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 cyt. rozporządzenia, odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien być potwierdzony na kartach 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi szczególnego nadzoru podatkowego.Jednakże w myśl przepisu § 9 ust. 4 w/w rozporządzenia, w przypadku gdy odbiorcą jest podmiot upoważniony do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, potwierdzenie odbioru wyrobów dokonywane jest bezpośrednio przez ten podmiot na kartach 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, dopuszczalna jest sytuacja, w której nabywcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot określony przez Spółkę jako "pośrednik" czyli w tym przypadku XXX, a wyroby są przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczanie to odbywa się bezpośrednio pomiędzy składem podatkowym a podmiotem zużywającym te wyroby do celów objętych zwolnieniem podatkowym. Jednakże w świetle powyżej powołanych przepisów prawa w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego warunkiem koniecznym jest, aby podmiot dokonujący odprzedaży wyrobów, o których mowa w przepisie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, potwierdził na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie tych wyrobów i zwrócił ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, z którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane. Potwierdzenia odbioru w/w wyrobów akcyzowych przez "Regionalne Centrum Sprzedaży" zwane "pośrednikiem" na administracyjnych dokumentach towarzyszących może w przedmiotowym stanie faktycznym dokonać pracownik ostatecznego nabywcy, który będzie działał na podstawie stosownego upoważnienia wystawionego przez XXX. Ponadto zgodnie z notą wyjaśniającą do wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w rubryce 7 tego dokumentu należy wpisać pełną nazwę i adres odbiorcy oraz numer identyfikacyjny VAT w przypadku gdy odbiorcą jest niezarejestrowany handlowiec czyli w tym przypadku "pośrednika", który dokona potwierdzenia odbioru tych wyrobów na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Natomiast w rubryce 7a dokumentu ADT należy wpisać faktyczne miejsce dostawy, czyli adres podmiotu zużywającego przedmiotowe wyroby do celów objętych zwolnieniem. Oczywiście w celu skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej spełnione muszą zostać również pozostałe warunki wskazane powyżej.

Końcowo Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Ponadto zgodnie z art.14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, powyżej udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast stosownie do art.14b § 2 cyt. ustawy udzielona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie określonym w art.14b § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: