Drukuj

Czy wyprodukowana w elektrowni wodnej energia elektryczna podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 30.06.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2005r. (data wpływu. 02.08.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyprodukowanej w elektrowni wodnej energii elektrycznej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2005r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 30.06.2005r. firmy XXXXXXXX Sp. Jawna dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyprodukowanej w elektrowni wodnej energii elektrycznej.

Jak wynika z treści wniosku firma XXXXXXXX produkuje energię elektryczną w składającej się z dwóch turbozespołów elektrowni wodnej wybudowanej na rzece. Planowana średnia roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. YYYYYY kWh.

Pytanie podatnika:

Czy wyprodukowana w elektrowni wodnej energia elektryczna podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Zdaniem podatnika energia ta zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym jest zwolniona z podatku akcyzowego z uwagi na fakt, iż jest otrzymywana ze źródeł odnawialnych.

Stanowisko organu podatkowego jest następujące:

Zgodnie z normą zawartą w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623), zwanej dalej "ustawą" zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii.

W myśl określenia zawartego w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1504 z późniejszymi zmianami) odnawialne źródło energii jest to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Zatem należy stwierdzić, że w omawianym przypadku energia elektryczna z uwagi na fakt jej wytwarzania z odnawialnego źródła energii zwolniona jest od akcyzy na mocy ustawy, a stanowisko podatnika należy uznać za prawidłowe.

Powyższa interpretacja :

� dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

� nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

POUCZENIE

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Zażalenie takie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do zażalenia należy dołączyć opłatę skarbową w kwocie 5,00 zł i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: